Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 61170OverigKennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit, Newtonstraat 7 te Heerhugowaard

Logo Heerhugowaard

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders van gemeente Heerhugowaard (gemandateerd aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord).

Grondslag: artikel 7.17, vierde lid, van de Wet milieubeheer Onderwerp: Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit Plangebied: Newtonstraat 7 te Heerhugowaard

Doel plan: Op 28 september 2018 is door Bouwkundig Ontwerp- en Tekenburo Jonkman namens Teeling Petfood B.V. de ‘M.E.R. Beoordelingsnotitie Newtonstraat 7 te Heerhugowaard, uitbreiding productieruimte Teeling Petfood Heerhugowaard d.d. 24 september 2018, ingediend. In deze aanmeldingsnotitie worden de effecten beschreven van het uitbreiden van de bestaande productiecapaciteit van 10 kiloton (kton) naar 30 kton huisdiervoedsel per jaar.

Op 23 oktober 2018 is besloten dat er geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden uitgevoerd, omdat er geen bijzondere omstandigheden aan de orde zijn waardoor de voorgenomen activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zou kunnen veroorzaken. Het besluit en alle ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 31 oktober 2018 tot en met 11 december 2018 ter inzage op het gemeentehuis van Heerhugowaard, Parelhof 1 te Heerhugowaard, tijdens de openingstijden en daarbuiten na telefonische afspraak.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die open staan in het kader van de procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht –omgevingsvergunning voor de activiteit milieu- ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.