Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 60931Vergunningen

Kennisgeving Besluiten Windpark De Drentse Monden en Oostermoer fase 3, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 2 november 2018 tot en met vrijdag 14 december 2018 liggen de besluiten ter inzage voor het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer fase 3. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen beroep instellen.

Waarom dit windpark?

In internationaal verband streeft Nederland naar een energievoorziening die in 2050 CO2-arm is. Dat betekent dat we moeten overstappen naar hernieuwbare energie om de CO2-uitstoot terug te dringen en om klimaatverandering tegen te gaan. Voor de korte termijn zijn de doelstellingen van het kabinet 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023. Windenergie is een belangrijke vorm van energie om die doelstellingen te bereiken. Het Rijk en de provincies hebben afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren. Deze afspraak is opgenomen in de Structuurvisie Windenergie op land en is een onderdeel van het Energieakkoord. Het Rijk heeft na overleg met de provincies 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van ten minste 100 MW. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer maakt daar deel van uit.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief voor een windpark in de Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Initiatiefnemers zijn Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V. en Raedthuys Windenergie B.V. voor onderdeel De Drentse Monden en Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. voor onderdeel Oostermoer. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft een totaalvermogen van circa 150 MW. Naar verwachting gaat het windpark hiermee hernieuwbare energie opwekken voor ongeveer 150.000 huishoudens.

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. De toenmalige ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben hiervoor in september 2016 een (rijks)inpassingsplan vastgesteld. Daarnaast is een aantal vergunningen nodig. Gelijk met het (rijks)inpassingsplan zijn de vergunning natuurbeschermingswet en de omgevingsvergunningen vastgesteld. In april 2017 is het besluit genomen met betrekking tot de Flora- en faunawet en twee wijzigingsbesluiten. Het inpassingsplan en deze besluiten zijn inmiddels onherroepelijk.

In deze voorliggende fase 3 betreft het 10 omgevingsvergunningen, 4 waterwetvergunningen, 2 ontheffingen provinciale verordening, een vergunning Wet Beheer rijkswaterstaatswerken en een ontheffing besluit bijzondere spoorwegen.

De ontwerpen van de hierboven bedoelde besluiten hebben van vrijdag 15 juni tot en met donderdag 26 juli ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn 23 zienswijzen binnengekomen en er zijn 591 handtekeningen binnengekomen via handtekeningen acties. Onlangs zijn, rekening houdend met deze zienswijzen, de besluiten genomen.

De besluiten op aanvraag worden op 1 november 2018 door de Minister van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van de besluiten op aanvraag wordt kennisgeving gedaan door middel van (deze) publicatie in de Staatscourant. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen nu beroep instellen tegen de besluiten in deze fase.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van 2 november 2018 tot en met 14 december 2018 de besluiten en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten;

  • gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo;

  • gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 3 november 2018 tot en met vrijdag 14 december 2018. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ter attentie van de directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Let op! Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit;

  • de redenen waarom men het niet eens is met het besluit.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte daarvan, de manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar vindt u meer informatie?

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met een medewerker van Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 – 379 89 79.