Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 oktober 2018, 2018-0000156354, tot Besluit goedkeuring sectorpremies 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 28, zesde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Goed te keuren de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij besluit van 9 oktober 2018 op grond van artikel 28, eerste lid, Wet financiering sociale verzekeringen voor het jaar 2019 vastgestelde premiepercentages voor de sectorfondsen en het op grond van artikel 28, tweede lid, Wet financiering sociale verzekeringen, vastgestelde gemiddelde premiepercentage.

Dit besluit zal met het besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van 9 oktober 2018 en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 oktober 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Besluit vaststelling sectorpremies 2019 en gemiddeld premiepercentage 2019

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 28, eerste en tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2019 vastgesteld op de percentages, zoals opgenomen in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

Artikel 2

Het gemiddeld premiepercentage, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2019 vastgesteld op 0,77%.

Artikel 3

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling sectorpremies 2019 en gemiddeld premiepercentage 2019.

Dit besluit zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 9 oktober 2018

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). De financieringssystematiek van de sectorfondsen wordt beschreven in de Wet financiering sociale verzekeringen.

De sectoren bedoeld in Bijlage 1 bij dit besluit kennen één uniforme sectorpremie. De sectoren bedoeld in Bijlage 2 kennen een differentiatie naar premiegroep: dit zijn de sectoren Uitzendbedrijven, Agrarisch bedrijf, Bouwbedrijf, Horeca algemeen, Culturele instellingen en Schildersbedrijf. Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie die behoort bij de premiegroep van belang en niet de sectorpremie.

Binnen de vijf laatstgenoemde sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie. De premies binnen de sector Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit.

Op grond van artikel 28, tweede lid, van de Wfsv wordt het gemiddelde premiepercentage 2019 door UWV vastgesteld. In de Wfsv is dit een wijziging ten opzichte van vorig jaar: toen stelde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het gemiddelde premiepercentage vast. Het gemiddelde premiepercentage wordt geheven over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, van de Wet arbeid en zorg aan de werknemer of gelijkgestelde, over een toeslag op grond van de Toeslagenwet en Wsw-loon.

Met het onderhavige besluit stelt UWV de sectorpremies 2019 en het gemiddeld premiepercentage 2019 vast.

Dit besluit behoeft op grond van artikel 28, zesde lid, Wet financiering sociale verzekeringen goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

A. Paling Voorzitter Raad van Bestuur

BIJLAGE 1 SECTORPREMIES 2019

Premies x 1%

Sector

Sectorpremie

2

Tabakverwerkende industrie

1,23

4

Baggerbedrijf

0,79

5

Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

0,00

6

Timmerindustrie

0,00

7

Meubel- en orgelbouwindustrie

0,24

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

0,54

9

Grafische industrie

0,51

10

Metaalindustrie

0,11

11

Elektrotechnische industrie

0,38

12

Metaal-en technische bedrijfstakken

0,29

13

Bakkerijen

0,59

14

Suikerverwerkende industrie

0,97

15

Slagersbedrijven

0,85

16

Slagers overig

0,79

17

Detailhandel en ambachten

1,43

18

Reiniging

0,74

19

Grootwinkelbedrijf

0,59

20

Havenbedrijven

0,59

21

Havenclassificeerders

0,42

22

Binnenscheepvaart

0,76

23

Visserij

0,00

24

Koopvaardij

0,05

25

Vervoer KLM

0,00

26

Vervoer NS

0,48

27

Vervoer posterijen

1,37

28

Taxivervoer

0,35

29

Openbaar Vervoer

0,50

30

Besloten busvervoer

0,00

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

0,14

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,23

34

Horeca catering

0,91

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,47

38

Banken

2,19

39

Verzekeringswezen

1,93

40

Uitgeverij

2,19

41

Groothandel I

0,69

42

Groothandel II

1,16

43

Zakelijke Dienstverlening I

0,40

44

Zakelijke Dienstverlening II

0,97

45

Zakelijke Dienstverlening III

1,09

46

Zuivelindustrie

0,16

47

Textielindustrie

0,00

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,51

49

Chemische industrie

0,56

50

Voedingsindustrie

0,92

51

Algemene industrie

1,46

53

Bewakingsondernemingen

0,76

55

Overige takken van bedrijf en beroep

0,71

57

Stukadoorsbedrijf

0,20

58

Dakdekkersbedrijf

0,00

59

Mortelbedrijf

0,41

60

Steenhouwersbedrijf

0,00

61-66

Overheid

0,04

67

Werk en (re)Integratie

1,25

68

Railbouw

0,64

69

Telecommunicatie

1,54

BIJLAGE 2: SECTORPREMIES PER PREMIEGROEP 2019

Premies x 1%

Premiegroep

Premiepercentage

1 Agrarisch bedrijf

 

Kort

2,58

Lang

0,58

   

3 Bouwbedrijf

 

Kort

0,00

Lang

0,00

   

33 Horeca algemeen

 

Kort

0,03

Lang

0,03

   

52 Uitzendbedrijven

 

Detachering

1,90

Intermediaire diensten

1,90

Uitzendbedrijven I B en II B

2,33

Uitzendbedrijven I A

2,56

Uitzendbedrijven II A

2,69

   

54 Culturele instellingen

 

Kort

3,95

Lang

0,87

   

56 Schildersbedrijf

 

Kort

3,17

Lang

0,71

Naar boven