Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2018, 60700VerkeersbesluitenVerkeersbesluit - Instellen bushalte voor de nachtbus op de Julianaweg.

Logo Edam-Volendam

Aanleiding

De afgelopen jaren zijn er diverse plannen ontwikkeld om de kwaliteit van de openbare ruimte in de oude kom van Volendam, en met name die van het Europaplein, te verbeteren. In 2015 zijn er destijds plannen voor een herinrichting van het Europaplein opgesteld en heeft daar uitgebreide inspraak over plaats gevonden. Uiteindelijk is dat plan niet door gegaan omdat duidelijk werd dat de herinrichting van het Europaplein niet op zichzelf staat, maar in een bredere context bekeken moet worden. Er is dan ook besloten om bij de herinrichting van het Europaplein de Zeestraat te betrekken en verkeerskundig in samenhang met een deel van de oude kom van Volendam uit te voeren.

Het doel van de herinrichting van het Europaplein en de Zeestraat is om de mogelijke potentie en kwaliteit van het Europaplein en de Zeestraat te benutten om het gebied tot een kwalitatief waardevol deelgebied van Volendam te maken waarbij er een optimale mix ontstaat tussen leefbaarheid, veiligheid, bedrijvigheid en inrichting waarbij de bezoeker zich thuis voelt.

In het herontwerp is geen haltevoorziening voor het openbaar vervoer opgenomen. Het is daarom noodzakelijk om voor de buslijn die nog halteert op de Zeestraat een alternatieve locatie aan te wijzen.

Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaatregeling Edam-Volendam d.d. 14-06-2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Openbare Werken.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overweging

Aan het verkeersbesluit liggen een aantal overwegingen ten grondslag:

- dat het Europaplein en de Zeestraat opnieuw worden ingericht met daarin geen ruimte voor een haltevoorziening ten behoeve van het openbaar vervoer;

- dat het noodzakelijk is een alternatieve locatie als halteplaats voor de nachtbus aan te wijzen;

- dat hiervoor een mogelijkheid bestaat aan de Julianaweg ter hoogte van nummer 69 in de bestaande parkeervakken en de reeds bestaande haltevoorziening aan de Julianaweg;

- dat in de bestaande parkeervakken, die zullen worden aangewezen als halteplaats, op donderdag tot en met zondag tussen 01:00h en 06:00h het verboden moet zijn te parkeren;

- dat voorgenoemde maatregelen middels bebording aan de weggebruiker kenbaar dient te worden gemaakt.

- dat dit besluit bijdraagt aan het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- dat dit besluit bijdraagt aan het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- dat dit besluit bijdraagt aan het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- dat dit besluit bijdraagt aan het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

- dat dit besluit bijdraagt aan het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;

- dat de aanduiding voor de bushalte middels bord L3b in de Zeestraat niet meer nodig is;

- dat overleg heeft plaatsgevonden met de gemandateerde van de korpschef van politie, waarbij te kennen is gegeven dat met het voorgestelde verkeersbesluit wordt ingestemd;

Besluit

1. De reeds bestaande haltevoorziening en de parkeervakken aan de Julianaweg ter hoogte van nummer 69 aan te duiden als bushalte middels bord L3b;

2. Een parkeerschijfzone in te stellen op de eerste drie parkeervakken middels het plaatsen van bord E10 met onderbord "verboden te parkeren op do / vr / za / zo 01-06h ivm. nachtbus".

3. Het bord L3b in de Zeestraat te verwijderen.

Edam-Volendam 25 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,

Namens dezen,

Drs. ing. J.P. Leek

Hoofd van de afdeling Openbare Werken

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausules

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publicatie, hiertegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 180, 1130 AD Volendam.

Daarnaast kan op grond van artikel 8.81 van genoemde wet, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de voorzieningenrechter te Haarlem worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.