Ontwerp Verkeersbesluit, parkeerverbod, Fazantlaan, gemeente Ermelo

Logo Ermelo

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

 

Gelet op het voorstel van 12 september 2018, nummer e180017134 zijn wij tot gekomen tot de volgende overwegingen en motivering op grond waarvan wij een besluit hebben genomen.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

 • -

  de Fazantlaan is ingericht als erftoegangsweg;

 • -

  er is een nieuwe parkeergelegenheid gebouwd is op campingterrein de Haeghehorst.

 • -

  ondanks de beschikbaarheid van parkeervoorzieningen op de aanliggende terreinen wordt veelvuldig in de berm op de openbare weg geparkeerd;

 • -

  door het veelvuldig parkeren van voertuigen op de openbare weg wordt een deel van de rijbaan van de Fazantlaan geblokkeerd;

 • -

  de in de berm geparkeerde voertuigen belemmeren een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer, waaronder nood- en hulpdiensten;

 • -

  het instellen van een parkeerverbod voorkomt dat de weg geblokkeerd raakt of dat voertuigen hinderlijk en gevaarlijk staan geparkeerd;

 • -

  deze verkeersmaatregel verbetert de verkeersveiligheid en bevordert de doorstroming van het verkeer;

 • -

  de betreffende weg in beheer en eigendom is bij de gemeente.

 

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens (BABW), alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

In artikel 12 van het BABW is limitatief opgenomen voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit is vereist. In bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is een overzicht van de verkeersborden opgenomen. In dit besluit gaat het om het toepassen van gele doorgetrokken belijning (markering) waarvoor een verkeersbesluit is vereist.

 Te plaatsen bebording:

 

Motivatie van het besluit

Dit besluit beoogt een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid van de Fazantlaan, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van de WVW 1994.

 

Daarnaast borgt dit verkeersbesluit een goede bereikbaarheid en doorstroming van de nood- en hulpdiensten.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de gemandateerde verkeersadviseur van de politie, dhr. RHEU, eenheid oost Nederland, district noord en oost. De politie heeft positief geadviseerd op de verkeersmaatregel.

 

Besluit

 

 • I.

  In overeenstemming met het kaartbeeld in bijlage 1, instellen van een “parkeerverbod” middels het aanbrengen van de benodigde bebording RVV bord C7 conform het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

A.M. Weststrate,

secretaris,

 

A.A.J. Baars,

burgemeester,

  

Zienswijze

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken hiertegen een met redenen omklede zienswijze indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de datum waarop wij het ontwerpverkeersbesluit ter inzage hebben gelegd.

 

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo.

 

Bijlage

 

Naar boven