Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2018, 60472Verkeersbesluiten2018 - 34788

Logo Zaanstad

 

BESLUIT

 

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

18 oktober 2018

 

overwegende dat;

 

in Krommenie voor de Padlaan op 1 augustus 2018 een tijdelijke verkeersbesluit is genomen met kenmerk 2018-26540 om het eenrichtingsverkeer tussen Zuiderhoofdstraat en Zuidervaartdijk tijdelijk op te heffen;

dit besluit was genomen om woonstraten tijdens werkzaamheden in de woonwijk ten zuiden van de Padlaan bereikbaar te houden;

de komende periode dit verkeerbesluit niet meer noodzakelijk is en ingetrokken kan worden;

 

volgens artikel 24 BABW overleg is geweest met de politie Noord-Holland, waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

 

bovengenoemd wegvak is gelegen in de gemeente Zaanstad en bij gemeente Zaanstad in beheer is;

 

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn;

weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden;

de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn;

de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

 

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

 

b e s l u i t e n :

 

in Krommenie;

  • 1.

    voor de Padlaan het tijdelijke verkeersbesluit, met kenmerk 2018-26540 waarbij het eenrichtingsverkeer is opgeheven, in te trekken met ingang 1 november 2018

 

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

   

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

  

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

 

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

18 oktober 2018

  

m a k e n b e k e n d :

 

dat zij hebben besloten;

 

in Krommenie;

  • 1.

    voor de Padlaan het tijdelijke verkeersbesluit, met kenmerk 2018-26540 waarbij het eenrichtingsverkeer is opgeheven, in te trekken met ingang 1 november 2018

  

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

   

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

  

Dit besluit ligt voor een periode van zes weken ter inzage bij receptie stadhuis, Stadhuisplein 100 Zaandam, en De Bieb Krommenie.

 

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

 

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.