Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeldermalsenStaatscourant 2018, 60309Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan “Zonnepark Beesd”

Logo Geldermalsen

 

Ter inzage ontwerp bestemmingsplan “Zonnepark Beesd”

Met ingang van vrijdag 26 oktober 2018 ligt voor zes weken op grond van artikel 3.8 lid 1 Wro en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen het ontwerp van het bestemmingsplan “Zonnepark Beesd”. De zienswijzentermijn van zes weken eindigt op donderdag 6 december 2018.

Toelichting op de stukken

Het plangebied ligt ten noorden van de kern Beesd in het buitengebied. Aan de zuidzijde grenst het aan de Ridderslag, aan de overzijde van deze weg is een agrarisch bedrijf gelegen. Aan de westzijde grenst het gebied aan graslanden en een agrarisch bedrijf. Aan de noordoostzijde van het plangebied vormt de A2 de begrenzing. Het perceel wordt aan alle zijden omgeven door sloten.

Het bestemmingsplan moet het mogelijk maken om een zonnepark met meerdere rijen zonnepanelen en twee trafostations te realiseren. Het geheel zal landschappelijk worden ingepast. Het geheel is een initiatief van Vindo Solar B.V., dat niet uitvoerbaar is binnen het bestaande bestemmingsplan ”Bestemmingsplan Buitengebied”. Hierdoor is een partiële herziening voor de grond in het plangebied noodzakelijk.

Raadplegen planstukken:

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen. De planstukken zijn tevens digitaal te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl : planidentificatie: NL.IMRO.0236.BUIZonneparkBeesd-ONT1 én op de website: www.geldermalsen.nl > inwoner > wonen & bouwen > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in de maak > Ontwerp bestemmingsplan Zonnepark Beesd.

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging (t/m donderdag 6 december 2018) kan een ieder een schriftelijke zienswijze (géén e-mail) sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen, dan dient u hiervoor, uiterlijk één week voor het einde van de terinzagetermijn, een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling RO: (0345) 58 66 11 (alleen bereikbaar tijdens kantooruren)

 

Geldermalsen, 25 oktober 2018