Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LisseStaatscourant 2018, 60294OverigNadere regels subsidie toegankelijkheid woongebouwen Lisse

Logo Lisse

Burgemeester en wethouders van Lisse;

overwegende dat op grond van artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Lisse 2017 burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben om een nadere regeling vast te stellen welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie;

dat de behoefte bestaat om voor het toegankelijkheid voor woongebouwen nadere regels voor het verlenen van subsidie vast te stellen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Lisse 2017 ;

besluiten de volgende nadere regels vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Lisse 2017;

b. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse.

c. Subsidieplafond: het bedrag dat jaarlijks ten hoogste beschikbaar is voor subsidies die op grond van deze nadere regels worden verstrekt.

d. Woongebouw: gebouw dat een woonfunctie heeft voor een groep bewoners gelegen in de gemeente Lisse.

e. Subsidiale kosten: kosten die direct verband houden met het toegankelijk maken van een woongebouw.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze nadere regels wordt uitsluitend verstrekt aan Verenigingen van Eigenaren (VVE) voor een woongebouw zonder label ‘seniorenwoningen/Woningen voor een doelgroep met een specifieke zorgvraag’.

Artikel 3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1. Subsidie wordt verstrekt voor voorzieningen die direct bijdragen aan de toegankelijkheid van woongebouwen, passend binnen de woonvoorzieningen vallend onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

2. Subsidie wordt verstrekt voor het aanschaffen en aanbrengen van voorzieningen uit het eerste lid.

3. Subsidie kan niet worden verstrekt voor kosten van onderhoud of vervanging van veiligheidsmaatregelen.

Artikel 4 Berekening van de subsidie voor kosten

De subsidie bedraagt per VVE 25% van de subsidiale kosten, met een maximum van € 10.000,-.

Artikel 5 Subsidieplafond en verdeling subsidieplafond

1. Het subsidieplafond voor het subsidiëren van kosten als bedoeld in artikel 3 wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

2. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvragen krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld. Indien er op eenzelfde dag aanvragen worden ingediend, die als gevolg van het subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, wordt de keuze aan wie subsidie wordt verleend, bepaald door het lot.

Artikel 6 (Nadere) verplichtingen aan de subsidie

1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij burgemeester en wethouders en voorzien zijn van de noodzakelijke bijlagen.

2. De noodzakelijke bijlagen als bedoeld in het eerste lid zijn:

a. Offertes of rekeningen van de voorzieningen, als bedoeld in artikel 3;

b. Een onderhoudscontract voor de voorzieningen;

c. Het besluit van de Vereniging van Eigenaren om de voorziening aan te schaffen.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat zij gepubliceerd zijn op wettelijk voorgeschreven wijze.

Artikel 10 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: nadere regels subsidie toegankelijkheid woongebouwen Lisse.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 16 oktober 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van Lisse,

de secretaris, de burgemeester,