Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2018, 60183Overig

Terinzagelegging van een ontwerpbesluit tot wijziging van de codes elektriciteit, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer: ACM/18/032391

  • 1. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) legt vanaf vandaag voor een periode van zes weken een ontwerpbesluit ter inzage op haar kantoor in verband met een codewijziging op basis van artikel 18 van Verordening (EU) 2017/2195. Dit ontwerpbesluit en andere stukken heeft de ACM daarnaast gepubliceerd op haar website: www.acm.nl.

  • 2. Met dit ontwerpbesluit is de ACM voornemens om de Netcode Elektriciteit, de Systeemcode en de Informatiecode te wijzigen. Door deze wijzigingen worden de voorwaarden voor balancering opgenomen in de technische codes. Het ontwerpbesluit is gebaseerd op het voorstel van Netbeheer Nederland, TenneT en de Vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling (NEDU) dat de ACM op 12 juli 2018 heeft ontvangen.

  • 3. De ACM past de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze procedure kent geen bezwaarfase. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

  • 4. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om hun zienswijzen op het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling in te dienen. Deze periode start met ingang van de dag waarop deze kennisgeving in de Staatscourant is gepubliceerd. De laatste dag waarop dit kan is 5 december 2018.

  • 5. Stuur uw schriftelijke zienswijze naar: Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Vergeet daarbij niet bovengenoemde zaaknummer te vermelden.

  • 6. Wilt u een mondelinge zienswijze over het ontwerpbesluit indienen of het ontwerpbesluit inzien? Maak dan een afspraak met het secretariaat van de Directie Energie van ACM, via e-mail secretariaat.DE@acm.nl, of telefoon 070-7222000.