Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 60183

Gepubliceerd op 26 oktober 2018 09:09Terinzagelegging van een ontwerpbesluit tot wijziging van de codes elektriciteit, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer: ACM/18/032391

  • 1. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) legt vanaf vandaag voor een periode van zes weken een ontwerpbesluit ter inzage op haar kantoor in verband met een codewijziging op basis van artikel 18 van Verordening (EU) 2017/2195. Dit ontwerpbesluit en andere stukken heeft de ACM daarnaast gepubliceerd op haar website: www.acm.nl.

  • 2. Met dit ontwerpbesluit is de ACM voornemens om de Netcode Elektriciteit, de Systeemcode en de Informatiecode te wijzigen. Door deze wijzigingen worden de voorwaarden voor balancering opgenomen in de technische codes. Het ontwerpbesluit is gebaseerd op het voorstel van Netbeheer Nederland, TenneT en de Vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling (NEDU) dat de ACM op 12 juli 2018 heeft ontvangen.

  • 3. De ACM past de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze procedure kent geen bezwaarfase. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

  • 4. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om hun zienswijzen op het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling in te dienen. Deze periode start met ingang van de dag waarop deze kennisgeving in de Staatscourant is gepubliceerd. De laatste dag waarop dit kan is 5 december 2018.

  • 5. Stuur uw schriftelijke zienswijze naar: Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Vergeet daarbij niet bovengenoemde zaaknummer te vermelden.

  • 6. Wilt u een mondelinge zienswijze over het ontwerpbesluit indienen of het ontwerpbesluit inzien? Maak dan een afspraak met het secretariaat van de Directie Energie van ACM, via e-mail secretariaat.DE@acm.nl, of telefoon 070-7222000.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl