Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TytsjerksteradielStaatscourant 2018, 60146VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning(uitgebreide procedure) voor de nieuwbouw van een Multifunctioneel Centrum (ontmoetingsruimte) op het perceel Rinia van Nautaweg 57 A te Gytsjerk (olonr. 3833485)

Logo Tytsjerksteradiel

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat hij van plan is om op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3˚ van de Wabo een omgevingsvergunning te verlenen voor: de nieuwbouw van een Multifunctioneel Centrum (Ontmoetingsruimte) op het perceel Rinia van Nautaweg 57A te Gytsjerk.

Olonr. 3833485

Het ontwerpbesluit, de door de gemeenteraad afgegeven (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wenjen in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen met betrekking tot dit ontwerpbesluit bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel. Als u mondeling uw zienswijze wilt geven, dan kunt u een afspraak maken met de balie Bouwen en Wenjen van de gemeente (tel. 14 0511). Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Postbus 3, 9250 AA BURGUM