Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkStaatscourant 2018, 5986Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Woonwagencentra Bergeijk 2017’

Logo Bergeijk

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad op donderdag 21 december 2017 het bestemmingsplan Woonwagencentra Bergeijk 2017’ met als identificatienummer NL.IMRO.1724.BPBwwc1064-VAS2 gewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Met ingang van donderdag 1 februari 2018 liggen het raadsbesluit en het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor iedereen (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk.

Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.

Inhoud

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Woonwagencentra Bergeijk 2017’ is een nieuw, uniform bestemmingsplan voor de drie woonwagencentra in Bergeijk. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt dat verder uitgelegd. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn wijzigingen aangebracht. Ze zijn genoemd in de ‘Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Woonwagencentra Bergeijk 2017’ die bij het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan hoort.

Tegen vergoeding kan een exemplaar van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan worden verkregen.

Beroep

Vanaf donderdag 1 februari 2018 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen en iedere belanghebbende die beroep instelt tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Woonwagencentra Bergeijk 2017’ heeft aangebracht gedurende zes weken beroep tegen het besluit van de raad instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroep moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Tevens kan de indiener van een beroep vanaf donderdag 1 februari 2018 gedurende 6 weken bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen tegen het besluit van de raad.

Het besluit van de raad treedt in werking daags na afloop van genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening als hierboven genoemd is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

W.A.C.M. Wouters

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester