Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2018, 59845Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Zeemotel Zeezicht’

Logo Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Zeemotel Zeezicht’ ter inzage ligt.

Inhoud van het plan

Voor het Zeemotel Zeezicht aan de Erasmusweg 20 te Noordwijk aan Zee is op 21 juli 2014 een omgevingsvergunning verleend. Deze is inmiddels onherroepelijk. Deze omgevingsvergunning voorziet in vervangende nieuwbouw van het Zeemotel Zeezicht. De nieuwbouw omvat hotel- en woonappartementen in vijf lagen, waarvan twee in de kap. Met dit bestemmingsplan wordt het betreffende perceel voorzien van het juiste actuele juridisch-planologisch kader. Hiermee voldoet de gemeente Noordwijk aan de wettelijke verplichting om ook voor dit perceel over een actueel bestemmingsplan te beschikken. Het bestemmingsplan komt overeen met de omgevingsvergunning.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zeemotel Zeezicht’ ligt met ingang van woensdag 24 oktober tot en met dinsdag 4 december 2018 voor een ieder ter inzage. U kunt de documenten raadplegen in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 en via www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering:

NL.IMRO.0575.BPDZzmotelzeezicht-ON02 .

Zienswijze indienen

Iedereen kan een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan, maar uitsluitend voor zover het ontwerpbestemmingsplan niet zijn grondslag vindt in de omgevingsvergunning (artikel 3.10 Wro). Een zienswijze moet ingediend worden binnen de termijn van de terinzagelegging (tot en met dinsdag 4 december 2018) en kan mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk (gemotiveerd en ondertekend) worden ingediend. Een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan moet worden gericht aan: de gemeenteraad van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zeezicht”. Voor een eventuele mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met team Ruimtelijke Ontwikkeling, gemeente Noordwijk via T (071) 36 60 000.