Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2018, 59807OverigREGISTRATIE AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING

Logo Leeuwarden

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Fryslân;

 

gelet op artikel G2, lid 5, van de Kieswet;

 

dat op woensdag 17 oktober 2018 is besloten de volgende aanduiding van de genoemde politieke groepering te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van provinciale staten:

 

Politieke groepering: Natuurlijk Fryslân

Aanduiding: Natuurlijk Fryslân

 

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

 

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door bureau Verkiezingen, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden.

 

Leeuwarden, 23 oktober 2018

drs. Ferd J.M. Crone,

voorzitter centraal stembureau.