Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2018, 59561Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Hollestraat 3 en ongenummerd

Logo Someren

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 26 oktober 2018 het ontwerpbestemmingsplan ‘Hollestraat 3 en ongenummerd’ en het ontwerp besluit ‘vaststelling hogere grenswaarden’ gedurende zes weken ter inzage liggen.

 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ’Hollestraat 3 en ongenummerd’ voorziet in de wijziging van de huidige bestemming in ‘wonen’ en ‘agrarisch met landschappelijke waarden’ met daarbij recreatieve nevenfuncties. Tevens voorziet het bestemmingsplan in de realisatie van twee Ruimte voor Ruimte woningen en is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor een derde Ruimte voor Ruimte woning.

 

Inhoud ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de op te richten Ruimte voor Ruimte woning aan de Vaarselstraat. De noordoostelijke gevel wordt hoger belast dan de maximale ontheffingswaarde en dient als een ‘dove gevel’ conform artikel 1b lid 4 van de Wet geluidhinder te worden uitgevoerd. De zuidoostelijke en noordwestelijke gevels worden beiden hoger belast dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Voor deze gevels wordt een hogere waarde procedure doorlopen. De woning heeft een zuidzijde met een gevelbelasting minder dan 48 dB, en daarmee een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte.

 

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018014-OW01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.