Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2018, 59525VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats t.h.v. Dreef 37 in Nieuw-Beijerland

Logo Korendijk

KDK/16117/i.09478

College van burgemeester en wethouders van Korendijk

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat er door een bewoner woonachtig in de nabijheid van de parkeerplaats Dreef/Stadhoudersweg te Nieuw-Beijerland een aanvraag is gedaan voor het verkijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

dat de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder;

dat de aanvrager wegens aandoeningen/beperkingen minder dan 100 meter kan voortbewegen;

dat de mobiliteit van de aanvrager van minder dan 100 meter en de afstand tot de huidige parkeerplaatsen aanleiding is voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van de woning van de aanvrager;

het desbetreffende weggedeelte in beheer en onderhoud is van de gemeente Korendijk en is gelegen binnen de bebouwde kom.

 

Gelezen het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994.

Gelet op artikel 15 van de WVW 1994 en de artikelen 12 en 14 en artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

BESLUIT

1. Voor de bij dit besluit behorende tekening aangegeven parkeerplaats ter hoogte van Dreef 37 aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaat door middel van het plaatsen van het bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 en het plaatsen van een onderbord waarop aangegeven het kenteken van het voertuig van de aanvrager.

2. Dit besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te publiceren in de Staatscourant en het Kompas.

3. Dit besluit ter kennis brengen aan: de aanvrager, de Politie Zuid-Holland Zuid district Hoeksche Waard en de buurtagenten in de gemeente Korendijk.

Piershil, 25 september 2018

Burgemeester en wethouders van Korendijk,

Namens deze,

C. Blaak, drs. S. Stoop

waarnemend-secretaris, burgemeester

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking in de Staatscourant een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk indienen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Om dat te bereiken kan naast een bezwaarschrift ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. (locatie Dordrecht), Administratie Team B (overige bestuursrecht en voorlopige voorzieningen), Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Belanghebbenen kunnen ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraaknl/bestuursrecht. Daarvoor moet belanghebbende wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.