Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp , vastgestelde hogere grenswaarden voor geluid en verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van supermarkt Lidl

Logo Leiderdorp

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken ingevolge de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp op 15 oktober 2018 het bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp gewijzigd heeft vastgesteld. Op grond van de Wet geluidhinder hebben burgemeester en wethouders van Leiderdorp hogere grenswaarden voor geluid vastgesteld. Voor de realisatie van de supermarkt Lidl hebben burgemeester en wethouders van Leiderdorp een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleend. De volgende besluiten met de bijbehorende stukken liggen in verband met de gecoördineerde voorbereiding gelijktijdig ter inzage in het kader van beroep:

 • het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp;

 • de omgevingsvergunning (2018-0003-OG01) voor de realisatie van supermarkt Lidl ter plaatse van het Amaliaplein;

 • het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor hogere waarden voor de geluidbelasting op de gevels van de te realiseren woningen binnen de ontwikkellocatie.

   

Coördinatieregeling

Op 29 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Leiderdorp de coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing verklaard voor het project “Amaliaplein”. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor deze ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden. Verschillende procedures worden in één procedure samengevoegd waardoor de besluiten gecoördineerd worden voorbereid.

Op de te coördineren besluiten is de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Plangebied en ontwikkelingen

De ontwikkellocatie betreft een deel van het Amaliaplein, waarbij het gebied wordt begrensd door de Ericalaan, Willem-Alexanderlaan, Hoogmadeseweg en het parkeerterrein voor Zwembad de Does. Tevens beslaat een deel van het plangebied van het bestemmingsplan een aantal detailhandelslocaties in het Oude Dorp en de Oranjegalerij. Deze detailhandelslocaties liggen buiten de detailhandel structuur zoals is vastgelegd in de Retailvisie Leidse regio 2025 en vervallen rechtstreeks of op termijn. De ontwerp-omgevingsvergunning maakt de bouw van supermarkt Lidl op het Amaliaplein mogelijk. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad volgt de aanvraag omgevingsvergunning voor de binnen de ontwikkellocatie te realiseren woningen.

Aangebrachte wijzigingen op het ontwerpbestemmingsplan

Met de gewijzigde vaststelling zijn aanpassingen gedaan op het ontwerpbestemmingsplan. De aanleiding hiervoor betreft de ingediende zienswijzen. Tevens zijn er een aantal ambtelijke wijzigingen aangebracht. Voor een overzicht van de ingekomen reacties en de aangebrachte wijzigingen is de Nota zienswijzen opgesteld. Deze nota is opgenomen bij het bestemmingsplan en dus voor iedereen raadpleegbaar. In het vaststellingsbesluit zijn de doorgevoerde wijzigingen ook specifiek benoemd.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp wordt gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0547.BPamalia-VG01). Tevens is een pdf-versie te vinden op http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPamalia-VG01.

Het vastgestelde bestemmingsplan, de verleende omgevingsvergunning en het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder kunnen tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak. De stukken liggen ter inzage van 25 oktober tot en met 5 december 2018.

Beroep

Tegen bovengenoemde besluiten kan gedurende de termijn van de ter inzagelegging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bestaat voor:

 • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

 • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;

 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de verleende omgevingsvergunning bestaat voor:

 • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht;

 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp kenbaar hebben gemaakt.

 • De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de vastgestelde hogere grenswaarden bestaat voor:

 • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht;

 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp kenbaar hebben gemaakt.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Het bestemmingsplan maakt de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk. Hierdoor is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de beroepsfase van het bestemmingsplan. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroeps-schrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Inwerkingtreding

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor bovengenoemde besluiten. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres.

Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet en tegen welk(e) besluit(en) uw verzoek om een voorlopige voorziening is gericht. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan, het hogere grenswaardebesluit en de omgevingsvergunning treden in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl

Informatie

Voor vragen over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Martin Siepelinga, tel. (071) 54 58 504 of via e-mailadres: M.Siepelinga@leiderdorp.nl

Voor vragen over het vastgestelde bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, tel. (071) 54 58 536 of via e-mail: d.van.der.pol@leiderdorp.nl.

Voor vragen over het vastgestelde besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het verlenen van hogere waarden voor de geluidbelasting op de gevels van de te realiseren woningen binnen de ontwikkellocatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Gort van de Omgevingsdienst West-Holland, tel. (071) 40 83 273.

Naar boven