Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmeloStaatscourant 2018, 59334OverigVooraankondiging bestemmingsplan Landgoed Vogelsangk (Almelo)

Logo Almelo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is voor een deel van het agrarisch gebied gelegen in de Westelijke Groene Long. Hiermee wordt de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling om een nieuw landgoed te realiseren voorbereid. De gronden van het plangebied zijn globaal gelegen tussen de Oude Wierdenseweg aan de zuidzijde, de Bellinkhofsdwarsweg aan de westzijde, de Bellinkhofsweg aan de noordzijde en de kern Almelo aan de Oostzijde.

Op grond artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt eveneens gemeld dat op dit moment nog geen stukken ter inzage liggen. Op dit moment worden onafhankelijke instanties in het kader van het vooroverleg in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze planvoorbereiding. Over dit voornemen bestaat nog geen mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. Op korte termijn zal het ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Vogelsangk’ ter inzage worden gelegd, waarbij tevens de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Advies en Ontwerp van de sector Stad en Economie, via (0546) 541111.