Omgevingsvergunning windturbine Sif-terrein, Tweede Maasvlakte

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een windturbine op het Sif-terrein, Tweede Maasvlakte.

Inhoud

De omgevingsvergunning betreft de realisatie van één (1) windturbine en één (1) windmeetmast op het terrein van het bedrijf Sif op de Tweede Maasvlakte. Dit terrein is gelegen aan de Pieter van Vollenhovenweg 101, 3199 KV Maasvlakte Rotterdam. De windturbine heeft een ashoogte van maximaal 135 meter en een rotordiameter van 220 meter, waarmee de totale tiphoogte maximaal 245 meter bedraagt. Het gaat hier om een prototype van een nieuwe generatie offshore windturbine. De windturbine krijgt een opgesteld vermogen van 12-14 MW. Ter plaatse wordt ook een meetmast gerealiseerd ten behoeve van het doen van windmetingen. Deze meetmast wordt 135 hoog.  

Ter inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt van vrijdag 19 oktober 2018 tot en met vrijdag 30 november 2018 ter inzage bij:

- gemeente Rotterdam, bij het Cluster Stadsontwikkeling (na telefonische afspraak: 010 - 489 6360 of 010 - 489 5241).

De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken zijn tevens te raadplegen via website www.overheid.nl. De stukken kunnen worden geraadpleegd door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij “Berichten uit uw buurt”.

Beroep

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan van vrijdag 19 oktober 2018 tot en met vrijdag 30 november 2018 beroep worden ingesteld door een belanghebbende die:

- tijdige tegen de ontwerp-omgevingsvergunning een zienswijze heeft ingediend;

- aantoont dat hij hiertoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

Het beroepschrift moet worden gericht aan: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het in behandeling nemen van het beroep is griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.

U kunt, indien u beroep hebt ingesteld tegen de omgevingsvergunning, tevens een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij voornoemde Afdeling. Wordt dat verzoek gedurende de beroepstermijn ingediend dan treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

NB: Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden bij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Naar boven