Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Sociaal Economische RaadStaatscourant 2018, 59320Besluiten van algemene strekking

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 21 september 2018 tot wijziging van de Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen, houdende het schrappen van een eis van onverenigbaarheid van functies voor leden van de commissie (Verordening tot wijziging van de Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen)

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Besluit Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen, alsmede artikel 36 van de Wet op de Sociaal-Economische Raad;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 3 van de Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen vervalt het vijfde lid, onder vernummering van het zesde lid tot vijfde lid.

ARTIKEL II

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in de Staatscourant.

  • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot wijziging van de Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

Den Haag, 21 september 2018

M.I. Hamer voorzitter

V.C.M. Timmerhuis algemeen secretaris

TOELICHTING

Artikel 3, vijfde lid, van de Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) bepaalt dat het onafhankelijke lidmaatschap of het onafhankelijke plaatsvervangend lidmaatschap onverenigbaar is met het lidmaatschap of het plaatsvervangend lidmaatschap van de Raad. In de praktijk komt dit er op neer dat kroonleden geen lid van de CKA zouden kunnen worden. Voor andere SER-commissies geldt in principe dat kroonleden benoemd kunnen worden tot lid van die commissie, omdat zij ten behoeve van commissieactiviteiten onafhankelijk van overige raadsactiviteiten tot een oordeel kunnen komen. Naar de huidige inzichten kan dit uitgangspunt ook voor de CKA gelden. Er lijken in dit verband geen omstandigheden te bestaan die zouden kunnen leiden tot belangenverstrengeling of schijn van partijdigheid. Deze kroonleden zijn – net als de andere CKA-leden – bij voorkeur jurist of arts.

Den Haag, 21 september 2018

M.I. Hamer voorzitter

V.C.M. Timmerhuis algemeen secretaris