Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 59254

Gepubliceerd op 24 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’

Logo Loon op Zand

NL.IMRO.0809.BPWvdEfteling2030-VA01

Op 20 september 2018 stelde de gemeenteraad van Loon op Zand het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) gewijzigd vast.

Het plangebied bestaat uit het dagrecreatieterrein van de Efteling, de golfbaan, het bos-/natuurgebied en enkele (agrarische) percelen die in het buitengebied liggen. Het plangebied is globaal begrensd door de Europalaan aan de noordzijde, aan de oostzijde door de N261 (Midden-Brabantweg), aan de zuidzijde door het Hooispoor en de Eerste Dwarsbaan en aan de westzijde door de Dreefseweg.

Aanpassingen bestemmingsplan

Voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vaststelde, is een aantal extra aanpassingen op voordracht van de gemeenteraad doorgevoerd in het bestemmingsplan.

Er worden twee groenstroken toegevoegd ter hoogte van de Dodenauweg-Eftelingsestraat. Daarnaast heeft de raad de volgende opdrachten verstrekt aan het college:

 • de verkeersstromen uit zuidelijke richting gaan de komende jaren getest worden;

 • de attracties ter hoogte van de Dodenauweg te voorzien van duurzame daken;

 • een normenkader waaronder geluid inzichtelijk te maken en aan te geven hoe deze op dit moment en in de toekomst kan worden gemeten;

 • om de overleggen met de inwoners en de Efteling te versterken.

Ook naar aanleiding van inkomen zienswijzen, en ambtshalve voorstellen, zijn bij vaststelling van het bestemmingsplan aanpassingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Enkele van die aanpassingen zijn de volgende:

 • toevoeging beeldkwaliteitsplan, onder meer om inzicht te geven op welke wijze de randen van de uit te breiden Efteling (zowel het uit te breiden attractiepark, nieuwe aan te leggen parkeervoorzieningen en nieuwe verblijfsaccommodatie) in de toekomst worden ingevuld.

 • toevoeging minimum percentage groen;

 • toevoeging meerdere ‘voorwaardelijke verplichtingen’ waaronder: tijdige aanpassing infrastructuur zuidelijke ontsluiting en tijdige aanpassing aansluiting Loon op Zand op de N261;

 • gebouwde parkeervoorzieningen zijn uitgesloten buiten het bouwvlak ter hoogte van de westelijke parkeervoorziening;

 • de maximale bouwhoogte voor het noordelijke deel van de oostelijke uitbreidingszone is verlaagd van 50 m naar 35 m.

Een overzicht van alle aanpassingen is te vinden op www.loonopzand.nl en in de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen’ (bijlage bij het bestemmingsplan).

Inzage

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan inzien. Dit geldt ook voor de stukken die daar bij horen. U kunt dit doen tijdens de beroepstermijn van donderdag 25 oktober 2018 tot en met woensdag 5 december 2018. U kunt terecht in Het Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0416-289111 of bij de receptie in Het Klavier. Ook kunt u de plannen bekijken via www.loonopzand.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0809.BPWvdEfteling2030-VA01.

Beroep instellen

Tegen het bestemmingsplan kan binnen de genoemde termijn beroep worden ingesteld door:

 • belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben gegeven over het ontwerpbestemmingsplan;

 • belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan te geven.

 • iedere belanghebbende, als het beroep is gericht op de aanpassingen in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Wel moet worden opgemerkt dat er geen beroep mogelijk is tegen aanpassingen die zijn gedaan in de toelichting van het bestemmingsplan.

In uw beroepschrift moet u minimaal opnemen: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Stuur uw ondertekend beroepschrift naar:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA ’s-Gravenhage

Verzoek om voorlopige voorziening en inwerkingtreding bestemmingsplan

Personen die beroep instellen tegen het bestemmingsplan kunnen ook een verzoek om voorlopige voorziening doen. Dit kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, moet op dat verzoek worden beslist. Tot die tijd treedt het bestemmingsplan niet in werking.

Als geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn in werking.

Wijziging grens ‘Integratie Stad en Land’ en ‘Natuur Netwerk Brabant’

Voor het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ heeft het college bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een verzoek gedaan voor een wijziging van de grens (herbegrenzing) van:

 • Integratie Stad en Land (op basis van artikel 9.3 van de Verordening ruimte). Dit is nodig om delen van het totale gebied behorende bij het park van de Efteling bij deze begrenzing te betrekken.

 • Natuur Netwerk Brabant (NNB, op basis van artikel 5.4 van de Verordening ruimte). Dit is nodig omdat binnen het plangebied gedeelten NNB liggen waar gebouwd kan worden en infrastructuur wordt gerealiseerd.

Op 4 september 2018 namen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het herbegrenzingsbesluit. Dit besluit is op 10 september 2018 bekendgemaakt in het Provinciaal blad van de provincie Noord-Brabant (nr. 6673) en is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van de wijzigingsverordening is: NL.IMRO.9930.VrNBHB0809Efteling-va01.

Contact

Wilt u meer informatie neem dan contact op met:

 • de heer B. Vorster (projectleider Wereld van de Efteling 2030) bereikbaar via telefoon:

  0416-289288 of e-mail: b.vorster@loonopzand.nl (werkzaam op maandag en woensdag); of

 • de heer G. van de Vrande (proceduremedewerker bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030) bereikbaar via telefoon: 0416-289342 of e-mail: g.vrande@loonopzand.nl.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl