Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2018, 59241Interne regelingen

Wijziging artikel 16 van de VBD

16 oktober 2018

Nr. BS2018024792

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

  • artikel 16, onder c, van het Inkomstenbesluit militairen;

  • artikel 52, eerste lid, onder d, van het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 16, achtste lid van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel komt te luiden:

  • 8. De defensie-ambtenaar bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, die voor tenminste zes maanden is geplaatst in het buitenland, en wiens kinderen in dat land verblijven en lager, middelbaar of hoger onderwijs volgen, terwijl op goede gronden kan worden aangenomen dat het gezinsverband aldaar tenminste drie maanden zal bestaan, heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de, naar het oordeel van de commandant, noodzakelijk te maken kosten van aanschaf van de door de school voorgeschreven school- of sportkleding tot het maximumbedrag van € 350,– per schooljaar.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie, voor deze De Hoofddirecteur Personeel, P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

TOELICHTING

Artikel 16 van het Voorzieningenstelsel Buitenland Defensiepersoneel heeft tot doel om de defensiemedewerker een tegemoetkoming te bieden in de onderwijskosten voor diens kinderen. Het achtste lid van het artikel betreft een aanspraak op een tegemoetkoming in de noodzakelijk te maken kosten van aanschaf van door een school voorgeschreven school- of sportkleding door de gehuwde ambtenaar met kinderen die voor tenminste zes maanden is geplaatst in het Verenigd Koninkrijk en wiens kinderen aldaar verblijven en lager, middelbaar of hoger onderwijs volgen.

Omdat in de praktijk is gebleken dat niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in sommige andere landen noodzakelijk te maken kosten bestaan voor aanschaf van school- of sportkleding, wordt dit artikel verruimd naar alle landen waar dergelijke kosten noodzakelijkerwijs gemaakt moeten worden. Vanwege deze verruiming wordt daarnaast het bedrag van £ 250,– gewijzigd in een bedrag in euro, en wel € 350,–.

De Staatssecretaris van Defensie, voor deze De Hoofddirecteur Personeel, P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht