Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2018, 59118Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 15 oktober 2018, kenmerk 1422127-181094-Z, houdende vaststelling van de geraamde gemiddelde nominale premie voor 2019

De Minister voor Medische Zorg,

Gelet op artikel 2b, tweede lid, van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag;

Besluit:

Artikel 1

De geraamde gemiddelde nominale premie, bedoeld in artikel 2b, eerste lid, van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt voor het jaar 2019 vastgesteld op € 1.432.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

TOELICHTING

Op grond van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag (hierna: Besluit) is de werknemer bevoegd om als verzekeringnemer schriftelijke volmacht te verlenen aan zijn werkgever om uit zijn minimumloon in zijn naam betalingen te verrichten aan de zorgverzekeraar ter zake van de nominale premie (verschuldigde premie voor een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet) en de premie voor het herverzekeren van eigen risico (verschuldigde premie voor een verzekering ter afdekking van het verplicht eigen risico, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Zorgverzekeringswet).

Het bedrag dat de werkgever per betalingstermijn op grond van voornoemd besluit ten hoogste van het minimumloon mag inhouden om de betaling te verrichten aan de zorgverzekeraar is het bedrag van de geraamde gemiddelde nominale premie, gedeeld door het aantal betalingstermijnen voor het betrokken kalenderjaar. Met deze regeling wordt het bedrag van de geraamde gemiddelde nominale premie vastgesteld.

De gemiddelde nominale premie wordt jaarlijks geraamd ten behoeve van de indiening bij de Tweede Kamer van het wetsvoorstel ter vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor het jaar 2019 is de gemiddelde nominale premie geraamd op € 1.432,– per jaar. 1 Dit komt neer op (afgerond) € 119,35 per kalendermaand. Tot ten hoogste dit bedrag kan de werkgever op basis van de volmacht betalingen verrichten uit het minimumloon, mits voor het overige is voldaan aan de voorwaarden die in het Besluit zijn opgenomen.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Kamerstukken II, 2018/19, 35 000 XVI, nr. 2, p. 224.