Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SmallingerlandStaatscourant 2018, 59108VerkeersbesluitenOnderwerp: verkeersbesluit afsluiting de Singel voor gemotoriseerd verkeer

Logo Smallingerland

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SMALLINGERLAND

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV);

Gelet op artikel 18 van de wegenverkeerswet waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd;

Overwegende

 • -

  Dat de Singel in beheer is bij de gemeente en dat hier een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur;

 • -

  Dat de Singel een woonstraat is

 • -

  Dat de Singel (vóór de tijdelijke afsluiting) werd gebruikt als sluiproute

 • -

  Hierdoor de veiligheid in het verblijfsgebied onder druk staat en bewoners hier hinder van ondervinden

 • -

  Dat een fysieke afsluiting voor het gemotoriseerde verkeer wenselijk is om het sluipverkeer tegen te gaan.

 • -

  Dat (brom)fietsers en voetgangers van de Singel gebruik kunnen blijven maken

 • -

  Dat de fysieke afsluiting plaatsvindt doormiddel van het plaatsen van een wegversmalling met een doorgang voor langzaamverkeer.

 • -

  Dat een meerderheid van de bewoners van de Singel de tijdelijke afsluiting als definitief willen hebben

 • -

  dat over dit besluit overleg is gevoerd met de politie en brandweer en dat zij hierover een positief advies hebben gegeven;

Besluiten:

- De Singel, ter hoogte van huisnummer 15, af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd (brom) fietsers door middel van het plaatsen van het bord G12a uit bijlage 1 van het RVV 1990

 

Een en ander oversteenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekening.

 

Drachten 4 oktober 2018

 

Burgemeester en wethouder voornoemd

 

J. Mulder T. van Mourik

Secretaris Burgemeester

 

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze en ligt na bekendmaking 6 weken ter inzage bij de receptie op het gemeentehuis te Drachten.

Openbaar gemaakt op 18 oktober 2018

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de burgemeester en wethouders adres: Postbus 10.000, 9200 HA DRACHTEN

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. (zie art. 6:16 van de Awb)

Bij de president van de Arrondissementsrechtbank, binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft, kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.