Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 59053VerkeersbesluitenBesluit tot verwijdering van borden E8 met onderborden aan de Groenendaal

Logo Groningen

Kenmerk: 7126702

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

Aan de Groenendaal zijn in het verleden parkeervakken aan de noordzijde aangebracht met E8 borden met onderborden. Dit naar aanleiding van een eenzijdig parkeerverbod. Het tijdvenster is ingesteld opdat forenzen geen gebruik konden maken van de parkeervakken op trottoirniveau. Nu betaald parkeren is ingevoerd in dit gebied zijn de borden E8 met onderborden (tijdvenster) overbodig geworden. Daardoor en in het kader van het saneren van verkeersborden worden aan de Groenendaal noordzijde de borden E8 met onderborden verwijderd.

Het besluit dient het volgende doel uit artikel 2, eerste lid, sub c van de Wegenverkeerswet 1994: ‘het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan’.

In de bijlage is de maatregel weergegeven.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot het verwijderen van borden E8 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden aan de noordzijde van de Groenendaal.

Intrekking

Voor voornoemde verkeersmaatregel is een verkeersbesluit genomen. Het besluit tot verwijdering is daarmee tevens een besluit tot intrekking van dit besluit.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, Stadsontwikkeling