Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensStaatscourant 2018, 58844Overig

Intrekkingsbesluit NSCR – Slachtofferschap, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 25 september 2018

Kenmerk: 2018-0000721373

Bij brief van 18 juli 2018, 20174-0000663717, heeft het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving in verband met het uitvoeren van het onderzoek “Ruimtelijke aspecten van slachtofferschap van criminaliteit” verzocht om intrekking van het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 januari 2014, met kenmerk 2014-0000039878.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.13 van de Wet basisregistratie personen wordt aan dit verzoek tegemoetgekomen.

Artikel 1

Het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 januari 2014, 2014-0000039878, wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2018.

Het besluit en de bijlage bij het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 25 september 2018

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, R. Maas Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

TOELICHTING

Het autorisatiebesluit behelst de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

In het onderhavige besluit wordt het autorisatiebesluit 24 januari 2014, 2014-0000039878 dat aan het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving in verband met het uitvoeren van het onderzoek “Ruimtelijke aspecten van slachtofferschap van criminaliteit” is verleend, ingetrokken. Reden van intrekking is dat het onderzoek is beëindigd.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, publicaties.rvig.nl.