Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De MarneStaatscourant 2018, 58666Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Buitengebied

Logo De Marne

Begin dit jaar heeft het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied voor de eerste keer, toen als voorontwerp, ter inzage gelegen. Op de reacties die daarop zijn ingediend hebben we een antwoord gegeven. Waar dat nodig was, is het bestemmingsplan aangepast. Het plan ligt nu opnieuw, als ontwerp deze keer, ter inzage.

Bij het bestemmingsplan zit ook een milieueffectrapportage. Daar staat in welke invloed het bestemmingsplan heeft op de leefomgeving.

U kunt het bestemmingsplan van 19 oktober tot en met 29 november 2018 inzien in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Ook is het plan te bekijken op internet. Ga daarvoor naar https://bit.ly/2A65nqw. Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan, dan kunt u een zienswijze indienen. Dat kan schriftelijk (postbus 11, 9965 ZG Leens) en mondeling (de heer H.J. Schoonhoven, tel. 0595 – 421 076).

 

Leens, 18 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van De Marne