Kennisgeving afwijking bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3◦ Wabo

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van Zundert maken ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het oprichten van een brandweerkazerne aan Hofdreef 22 in Zundert.

 

Vigerend bestemmingsplan

De planlocatie is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan “Woongebieden Zundert” en heeft daarin de bestemming ‘Gemengd’. Binnen deze bestemming zijn o.a. kantoren, dienstverlening en bedrijven tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan. De brandweerkazerne is een inrichting uit milieucategorie 3.1 en past derhalve niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Een uitgebreide planologisch-juridische procedure is noodzakelijk. Dit betekent dat de omgevingsvergunning in beginsel moet worden geweigerd tenzij de aangevraagde activiteit in lijn is met de in artikel 2.12 lid 1 onder a, onder 3 van de Wabo opgenomen regels inzake afwijking. Rekening houdend met de verschijningsvorm, het beoogde gebruik en de ter plaatse aanwezige omgevingsfactoren levert de voorgenomen activiteit geen strijd op met een goede ruimtelijke ordening

 

De beoogde ontwikkeling past verder binnen de categorieën gevallen die de gemeenteraad heeft aangewezen waarin geen verklaring van bedenkingen is vereist.

 

Terinzagelegging

Ter voorbereiding van de beslissing op de aanvraag wordt de procedure gevolgd die is voorgeschreven in artikel 3.10 Wabo. Dit houdt in dat het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inclusief de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt, alvorens het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit over de aanvraag omgevingsvergunning neemt.

 

Met ingang van donderdag 18 oktober 2018 tot en met woensdag 28 november 2018 liggen de bovengenoemde stukken tijdens openingsuren voor een ieder ter inzage op het gemeentekantoor aan de Markt 1 te Zundert. Voor inhoudelijke vragen dient een afspraak te worden gemaakt via www.zundert.nl of tel. 076-599 56 00. Het plan is ook raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging, dus tot en met 28 november 2018, zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingebracht. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 076-599 56 00.

 

Naar boven