Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 58654VergunningenVerleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, plaatsen van een steiger, Koenenkade 24-Boeierspad 26, Amsterdam

Logo Amsterdam

Mededeling besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

uitgebreide voorbereidingsprocedure t.b.v. het plaatsen van een steiger tussen Koenenkade 24 en Boeierspad 26

 

Koenenkade 24-Boeierspad 26

OLO-nummer 3017899

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning hebben verleend voor het plaatsen van een drijvende steiger in de Nieuwe Meer, tussen de Koenenkade 21 en Boeierspad 26 en af te wijken van de “Herziening van het bestemmingsplan Jachthavengebied en Amsterdamse Bos” met toepassing van artikel 2.12 eerste lid sub a, onder 3 Wabo.

 

Ter inzage legging

De aanvraag, de beschikking en bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van woensdag 17 oktober 2018 tot en met woensdag 28 november 2018, tijdens de openingstijden bij het stadsloket van stadsdeel Zuid (ons informatiecentrum op het stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923), geopend op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur.

 

De mededeling kan tevens digitaal bekeken worden via onze internetsite www.amsterdam.nl/bekendmakingen en via http://www.officiëlebekendmakingen.nlwww.officiëlebekendmakingen.nl.

 

Beroep

Gedurende genoemde periode kunt u als belanghebbende beroep bij de rechtbank instellen. De voorwaarde hiervoor is dat u een zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend of goede redenen hebben waarom u dit niet heeft gedaan.

 

Uw schriftelijke beroepschrift kunt u sturen naar de Rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Daarbij dienen aangegeven te worden uw naam, correspondentieadres en telefoonnummer, de datum waarop u het beroepschrift schrijft en uw handtekening, de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u beroep instelt en waarom u beroep instelt. Dient iemand anders namens u het beroepschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

 

Voor informatie over ontvangst en behandeling van uw beroepsschrift kunt u terecht bij de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht.

 

Voorlopige voorziening

Om te voorkomen dat door het besluit een onomkeerbare situatie ontstaat kan een belanghebbende een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Indien in gevallen, zoals bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, van de Wabo, gedurende de daar bedoelde termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist (artikel 6.1, derde lid, van de Wabo).

 

Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM.

U kunt ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via de website: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Andere belangrijke informatie vindt u via de website: www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Bestuursrechter/Kosten.

 

Amsterdam, 16 oktober 2018

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam