Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerStaatscourant 2018, 58523Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Paraplu bestemmingsplan parkeernormen Opmeer”

Logo Opmeer

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend, dat de gemeenteraad op 20 september 2018 het bestemmingsplan “Paraplu bestemmingsplan parkeernormen Opmeer” gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.

Plangebied en inhoud

Het plangebied betreft het grondgebied van de hele gemeente Opmeer, met uitzondering van de plangebieden van het op 21 december 2017 vastgestelde bestemmingsplan “Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek” en de op 20 december 2012 vastgestelde beheersverordening “Recreatieparken Opmeer”.

Het bestemmingsplan regelt dat nieuwe bouw- of gebruiksactiviteiten waarbij sprake is van een (toenemende) behoefte aan parkeergelegenheid conform de gemeentelijke parkeernormen gerealiseerd moeten worden. Voor deze parkeernormen wordt in de planregeling verwezen naar het gemeentelijke parkeerbeleid. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De gewijzigde vaststelling heeft te maken met een verbeterde juridische vormgeving van de planregels. De gewijzigde regels strekken er toe dat bij nieuwe bouwactiviteiten of gebruiksactiviteiten in afwijking van de geldende bestemming eerst wordt getoetst of de parkeerbehoefte op het eigen (bouw)perceel kan worden gerealiseerd. Pas als blijkt dat dit niet mogelijk is kan, onder bepaalde voorwaarden, een andere oplossing worden overwogen. De wijzigingen zijn verder beschreven in het raadsbesluit en de daarbij behorende nota van wijziging.

Ter inzage ligging

Het schriftelijke bestemmingsplan, nota van wijziging, raadsbesluit en raadsvoorstel liggen met de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van donderdag 18 oktober tot en met woensdag 28 november 2018 (6 weken) op werkdagen ter inzage van 09:00 tot 17:00 uur en op donderdagavond van 18:00 tot 20:00 uur bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0432.BPPLUparkeren-VG01.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van bovengenoemde termijn gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

1) belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend, en;

2) belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

3) belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.