Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2018, 58330Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 oktober 2018 nr. PO/1425405, houdende wijziging van de Bekendmaking van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 23 februari 2018, nr. 1286401, houdende wijziging van het subsidieplafond van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018 (Stcrt. 2018, 11700) in verband met een verhoging van het subsidieplafond voor zij-instromers in het primair onderwijs voor het kalenderjaar 2018

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Regeling subsidie zij-instroom 2017;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel II van de Bekendmaking van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 23 februari 2018, nr. 1286401, houdende wijziging van het subsidieplafond van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018 (Stcrt. 2018, 11700) wordt ‘€ 3.200.000’ vervangen door ‘€ 7.200.000’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 14 oktober 2018, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 15 oktober 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Bij besluit van 23 februari 2018 (Stcrt. 2018, 11700) is op grond van artikel 4, derde lid, van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018 voor zij-instromers in het primair onderwijs (po) bekendgemaakt. Voor 2018 is voor deze subsidie € 4 miljoen extra beschikbaar gekomen. Om deze reden wordt het subsidieplafond voor de zij-instromers in het po voor 2018 met dit bedrag verhoogd.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob