Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 58321VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen en aanwijzen voetgangersoversteekplaats Helperzoom

Logo Groningen

Kenmerk: 6917476

 

 

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer  over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

Groningen is een echte fietsstad. Nergens ter wereld wordt zoveel gefietst als in de stad Groningen. In de stad vindt 60% van alle vervoersbewegingen plaats met de fiets. De belangrijkste redenen voor dit hoge fietsaandeel is de snelheid en het gemak van de fiets in de compacte stad Groningen. Het aantal fietsverplaatsingen is in de afgelopen jaren toegenomen en de verwachting is dat deze groei zich in de toekomst doorzet. De gemeente Groningen werkt daarom samen met partners als de provincie en andere gemeenten aan het verbeteren van schakels in het netwerk.

De Helperzoom is onderdeel van het hoofdnetwerk in de stad Groningen. Tevens is het een onderdeel van de toekomstige Fietsroute Plus Groningen-Haren(-Zuidlaren) en is de route aangemerkt als Slimme Route.

De fietsroute op de Helperzoom heeft nog niet de gewenste kwaliteit. Door de aanleg van een vrijliggend fietspad dat in twee rijrichtingen bereden kan worden aan de oostzijde van de Helperzoom wordt een kwaliteitsverbetering in comfort en veiligheid doorgevoerd voor fietsers die gebruik maken van deze route.

In het voorbereidingsproces voor de keuze van het tracé van het fietspad langs de Helperzoom is uitvoerig gesproken met bewoners uit de omgeving en belanghebbenden. De gesprekken met bewoners en andere belanghebbenden zijn uitgewerkt in een participatierapport. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van alle ontvangen reacties, de aanpassingen naar aanleiding van de reacties en alle alternatieven die tijdens de interactieve participatiebijeenkomsten zijn besproken.

Het fietspad langs de Helperzoom maakt onderdeel uit van de Fietsstrategie Groningen 2015-2025, vastgesteld door de gemeenteraad op 22 april 2015 (kenmerk 4937390), het Uitvoeringsprogramma Fietsstrategie Groningen 2015-2025, vastgesteld door de gemeenteraad op 24 juni 2015 (kenmerk 4982864) en Projecten Fietsstrategie, vastgesteld door de gemeenteraad op 16 december 2016 (kenmerk 5213220).

Voor het trajectdeel Saaksumborg, gelegen tussen het kruispunt met de Saaksumborg en het kruispunt met de Esserweg, zijn drie basisvarianten uitgewerkt en aan bewoners en belanghebbenden voorgelegd. In juni 2016 heeft de gemeente een beoordeling van de drie basisvarianten laten uitvoeren. Deze beoordeling liet zien dat er veel draagvlak is voor een fietsroute via het huidige tracé Esserhaag en geen draagvlak voor de varianten die gebruik maken van de Saaksumborg (varianten rechtdoor). In de commissievergadering Beheer en Verkeer van 14 september 2016 is daarom besloten het traject verder te vervolgen waarbij de variant via het huidige tracé werd uitgewerkt.

Voor het trajectdeel Helperzoom, gelegen tussen het kruispunt met de Saaksumborg en het kruispunt met de Helperbrink, zijn meerdere varianten uitgewerkt en aan bewoners en belanghebbenden voorgelegd. Op 10 mei 2016 heeft een inloopavond plaatsgevonden en vervolgens is op 27 juni 2016 een klankbordgroep van bewoners en belanghebbenden samengekomen om de varianten te bespreken te beoordelen. Hierna heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden en toetsing haalbaarheid en effecten op bomen en ecologie. Op basis van de beoordeling bleek dat de variant Oostzijde, waarbij het fietspad tussen de bomen en het water wordt gerealiseerd, op de meeste onderdelen goed scoorde. Op basis daarvan is besloten deze variant verder uit te werken.

De participatie heeft meer inzicht verschaft in de belangen en standpunten van de betrokkenen. Het proces en de gevoerde dialoog hebben bijgedragen tot wederzijds begrip en inzicht bij zowel bewoners als ontwerpers van de gemeente. Dit participatieproces heeft bijgedragen aan het maken van een evenwichtigere tracékeuze voor het fietspad met groot draagvlak binnen de participatiegroep.

De inbreng van de bewoners (aanpassingen en alternatieven) en de oorspronkelijke ontwerpen zijn getoetst aan de randvoorwaarden uit de Fietsstrategie, de beleidskaders voor bomen, groen en ecologie en de wet- en regelgeving.

Het fietspad dat aan de oostzijde van de Helperzoom wordt gerealiseerd heeft over het gehele traject voorrang op zijwegen die het fietspad kruisen. Het pad wordt voor het grootste deel van het tracé gerealiseerd op de plek waar nu het voetpad tussen het water en de bomenrij ligt. Dit voetpad vervalt door de realisatie van het vrijliggend fietspad, vanwege het ruimteprofiel is fysiek niet mogelijk om een voetpad te realiseren op die locatie omdat dit onder andere teveel ten koste gaat van groen en waardevolle ecologie. Aan de westzijde van de rijbaan van de Helperzoom is een voetpad aanwezig waar de voetgangers gebruik van kunnen maken. Ten behoeve van de oversteek over de Helperzoom worden oversteekvoorzieningen voor voetgangers gerealiseerd. Daarnaast is het gebruik van het fietspad door voetgangers ook toegestaan.

 

Door de realisatie van het vrijliggend fietspad ontstaat de mogelijkheid de rijbaan van de Helperzoom te reconstrueren. De ruimte die daarbij ontstaat komt ten goede aan de kwaliteit van de openbare ruimte en wordt gebruikt als groencompensatie.

De volgende maatregelen worden daarbij uitgevoerd:

- versmallen van de rijbaan van 9 naar 6 meter breedte;

- verwijderen van de fietsstroken op de rijbaan van de Helperzoom;

- de inrichting van een aantal kruispunten wordt gewijzigd, de Helperzoom blijft voorrang behouden op de zijwegen;

- de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van het kruispunt met de Savornin Lohmanlaan wordt verplaatst naar de Bloemersmaborg;

- het toegankelijk maken van de bestaande bushaltes langs de Helperzoom.

 

Voor het uitvoeren van een aantal onderdelen van de reconstructie en het realiseren van het fietspad is een verkeersbesluit vereist. In dit voorliggend verkeersbesluit wordt specifiek ingegaan op het opheffen van de huidige voetgangersoversteekplaats op de Helperzoom ter hoogte van de De Savornin Lohmanlaan en het aanwijzen van een voetgangersoversteekplaats op de Helperzoom ter hoogte van de Bloemersborg.

Voor de andere aspecten van de reconstructie worden separaat verkeersbesluiten genomen. Deze verkeersbesluiten hebben betrekking op:

- het aanwijzen van een verplicht fietspad in twee richtingen aan de oostzijde van de Helperzoom;

- het opheffen van een verplicht fietspad en het aanwijzen van een onverplicht fietspad in twee richtingen langs Saaksumborg;

- het instellen van voorrangsregelingen op de kruispunten van de Helperzoom;

- het opheffen van het parkeerverbod aan de noordoostzijde van de Helperzoom.  

 

In het project Aanpak Ring Zuid wordt ter hoogte van de Helperbrink een tunnel onder de spoorlijn gerealiseerd. De weg die in de tunnel wordt gerealiseerd sluit aan op de Helperzoom. De verkeersmaatregelen en het ontwerp van deze aansluiting behoren tot het project van de Helperzoomtunnel en zijn daarom niet in dit verkeersbesluit opgenomen.

In de huidige situatie zijn op de Helperzoom twee voetgangersoversteekplaatsen, in de volksmond ook wel zebrapaden genoemd, aanwezig. Een oversteekplaats ter hoogte van het kruispunt met de Kooiweg en een oversteekplaats ter hoogte van het kruispunt met de Savornin Lohmanlaan.

De oversteekplaats ter hoogte van de Kooiweg blijft in de nieuwe situatie gehandhaafd ter hoogte van dit kruispunt. De in- en uitritconstructie op het kruispunt wordt dusdanig breed geconstrueerd dat voetgangers de oversteekplaats kunnen bereiken.

De oversteekplaats ter hoogte van de Savornin Lohmanlaan wordt in de nieuwe situatie gerealiseerd ter hoogte van het kruispunt met de Bloemersmaborg. Door de realisatie van het vrijliggend fietspad tussen de bomenrij en het water is geen ruimte beschikbaar voor de realisatie van een voetpad aan die zijde van de rijbaan van de Helperzoom. Door het verplaatsen van de oversteekplaats kunnen voetgangers komende uit oostelijke richting hun weg vervolgen aan de andere zijde van de Helperzoom direct op het voetpad. De in- en uitritconstructie op het kruispunt wordt dusdanig breed geconstrueerd dat voetgangers de oversteekplaats kunnen bereiken. Hiermee wordt het optimale gebruik van een eigen ruimte voor voetgangers optimaal benut en worden conflicten met het (snel)fietsverkeer ter hoogte van de aansluiting met de Savornin Lohmanstraat beperkt.

Op verzoek van bewoners is de laatst genoemde locatie verder besproken en is onderzocht of het behoud van de oversteekplaats ter hoogte van de Savornin Lohmanlaan in de nieuwe situatie mogelijk was. Uit aanvullend onderzoek van de gemeente Groningen is echter gebleken dat het technisch niet haalbaar is een voetpad te realiseren langs het vrijliggend fietspad, zonder daarbij over te moeten gaan op het verwijderen van bomen en het doen van concessies in comfort en veiligheid op het vrijliggend fietspad. Na een afweging van belangen en op basis van de uitkomsten van dit aanvullend onderzoek heeft gemeente Groningen ervoor gekozen de oversteekplaats ter hoogte van de Savornin Lohmanlaan op te heffen en een vervangende oversteek te realiseren ter hoogte van de Bloemersmaborg. De alternatieve locatie doet geen afbreuk aan de loopafstand van voetgangers die gebruik maken van de oversteekplaats.

Bij de voetgangersoversteekplaats worden de verkeersborden L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 geplaatst.

De verkeersmaatregelen in dit besluit strekken conform artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is met het aanbrengen van de voetgangersoversteekplaats in het geding, omdat weggebruikers die rijden op de Helperzoom moeten stoppen om de voetgangers die gebruik maken van de voetgangersoversteekplaats voorrang te verlenen. Het in geding zijn van dit belang wordt echter als minder zwaarwegend geacht dan de hiervoor beschreven belangen die gediend zijn bij het realiseren van de voetgangersoversteekplaats, de oversteekplaats was immers al aanwezig op de rijbaan van de Helperzoom en wordt enkel verplaatst naar een andere locatie. De hinder voor verkeer op de Helperszoom wijzigt niet door het wijzigen van de locatie van de voetgangersoversteekplaats.

Gelet op artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is het nemen van een verkeersbesluit voor het hierboven genoemde noodzakelijk.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot het opheffen van de voetgangersoversteekplaats op de Helperzoom ter hoogte van het kruispunt met de Savornin Lohmanlaan door het verwijderen van de markering op de rijbaan van de Helperzoom.

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot het aanwijzen van de voetgangersoversteekplaats op de Helperzoom ter hoogte van het kruispunt met de Bloemersmaborg door het aanbrengen van de markering op de rijbaan van de Helperzoom.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.

 

 Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,        

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp