Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2018, 58083Ruimtelijke plannenVaststelling Wijzigingsplan Noordbroek, Sappemeersterweg 45

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend dat zij op 11 september 2018 het “Wijzigingsplan Noordbroek, Sappemeersterweg 45”, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1952.wpnbrsappemeerweg45-va01, ongewijzigd hebben vastgesteld.

 

Inhoud van het wijzigingsplan

Het plan maakt een uitbreiding van het gemengde agrarisch en loonwerkbedrijf aan de Sappemeersterweg 45 te Noordbroek mogelijk. Initiatiefnemer is voornemens op die locatie voor de melkveehouderij een nieuwe ligboxenstal te bouwen. Daarnaast wordt er een nieuwe aardappelbewaarschuur gebouwd voor de akkerbouwtak van het bedrijf.

In het bestemmingsplan Buitengebied Menterwolde ligt op het perceel een wijzigingsbevoegdheid op grond waarvan de grootte van het bouwvlak kan worden vergroot. Het nu vastgestelde wijzigingsplan is de uitwerking van deze bevoegdheid. Het bouwvlak bedraagt na de wijziging 2 ha.

 

Het plan inzien

Het wijzigingsplan en het bijbehorende collegebesluit ligt ter inzage van donderdag 11 oktober 2018 tot en met woensdag 21 november 2018. Gedurende de hiervoor genoemde termijn is het wijzigingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.wpnbrsappemeerwg45-va01. Digitaal kunt u het plan ook bekijken via de gemeentelijke website, www.midden-groningen.nl onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Noordbroek.

Tevens ligt een papieren versie van het wijzigingsplan met bijbehorende stukken gedurende de openingstijden ter inzage bij het Contactplein van het gemeentehuis te Hoogezand (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand).

 

Beroep

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd schriftelijk beroep instellen. Beroep moet u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen beroep instellen:

- als u ook een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders heeft

ingediend;

- als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om tegen het ontwerp-

wijzigingsplan een zienswijze in te dienen.

Ook kunt u tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zo’n verzoek stuurt u naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Een beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Bij het indienen van een beroepschrift of voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan dan treedt het plan nog niet in werking. De voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak moet dan eerst uitspraak doen over de voorlopige voorziening.