Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 57948Vergunningen

Kennisgeving Windplan Blauw, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 19 oktober 2018 tot en met vrijdag 30 november 2018 liggen het inpassingsplan en de besluiten ter inzage voor Windplan Blauw. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpinpassingsplan en/of een ontwerpbesluit kunnen beroep instellen.

Voorkeursalternatief Windplan Blauw

Wat gaat er gebeuren?

Nuon en windvereniging SwifterwinT werken samen onder de naam Windplan Blauw aan de ontwikkeling van een windpark in de noordwesthoek van Flevoland, in de gemeenten Dronten en Lelystad. Met de komst van het windpark worden de 74 huidige windmolens in de polder vervangen door 61 (grotere) windmolens met meer vermogen. Deze wekken genoeg stroom op voor het totale elektriciteitsverbruik van ca. 125.000 Nederlanders. Met deze strategie van ‘opschalen en saneren’ worden verschillende doelstellingen bereikt: een duurzamere energiehuishouding, een mooier landschap en een sterkere economie. Inwoners van de gemeenten Dronten en Lelystad hebben de mogelijkheid tot financiële participatie in het windpark, zodat zij kunnen meeprofiteren van hernieuwbare energie.

Waarom is dit project nodig?

Hoe we energie gebruiken, verandert. We stappen over van fossiele bronnen naar duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De doelstelling van het Kabinet is 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023. Windenergie is een belangrijke vorm van energie om die doelstellingen te bereiken. Rijk, provincies, de windenergiesector en natuur- en milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren. De afspraak is een onderdeel van het Energieakkoord. De provincies hebben in overleg met het Rijk 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Het plangebied van Windplan Blauw maakt daar deel van uit.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op de besluitvorming over Windplan Blauw is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat de locatie wordt vastgelegd in een inpassingsplan. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen dit inpassingsplan door middel van een besluit vast. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Het inpassingsplan en de overige besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd. Voor het inpassingsplan voor Windplan Blauw is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in kaart te brengen. Dit MER ligt tegelijk met het inpassings­plan en de overige besluiten ter inzage.

Het ontwerp-inpassingsplan, het MER en de ontwerpbesluiten hebben van 22 juni 2018 tot en met 8 augustus 2018 ter inzage gelegen. Rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen is het inpassingsplan vastgesteld en zijn de overige besluiten genomen.

De besluiten worden op 18 oktober 2018 door de minister van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Het inpassingsplan wordt bekendgemaakt op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het inpassingsplan en de overige besluiten worden ook bekendgemaakt door aankondiging in de Staatscourant.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het inpassingsplan, de overige besluiten, het MER en de onderliggende stukken van 19 oktober 2018 tot en met 30 november 2018 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op:

  • gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad;

  • gemeente Dronten, De Rede 1, 8251 ER Dronten.

Hoe kunt u beroep indienen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-inpassingsplan en/of een ontwerpbesluit kunnen tegen het inpassingsplan of dat besluit beroep instellen bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken en start de dag nadat de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 20 oktober 2018 tot en met vrijdag 30 november 2018. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de indieningstermijn kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren. Wij raden u aan in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de datum van ondertekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We verzoeken u vriendelijk om een kopie van het beroepschrift te sturen aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T.a.v. directie WJZ (D-passage 2)

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, laat de Raad van State u weten hoeveel dat precies is en wanneer en hoe u dat moet betalen.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Windplan Blauw en alle bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 379 89 79.

Ter informatie

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben het projectplan voor Windplan Blauw goed­gekeurd. De Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland 2012 is conform het eerder gepubliceerde ontwerpbesluit aangepast. Daarbij zijn de plaatsingszones langs de Rivierduintocht en de Klokbekertocht in noordelijke richting verlengd. Het besluit van Gedeputeerde Staten is apart gepubliceerd en in te zien op de website www.flevoland.nl.