Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2018, 57873VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Instellen lengtebeperking vrachtverkeer Vaartweg, Roemer Visscherlaan en Hooftlaan te Bussum

Logo Gooise Meren

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

1. Wettelijke bepalingen

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren een verkeersbesluit genomen.

2. Aanleiding verkeersbesluit

In de Vaartweg is een bedrijf voor loodgietersbenodigdheden gevestigd. Via de Vaartweg, de Roemer Visscherlaan en de Hooftlaan rijden regelmatig grote vrachtauto’s (deels met opleggers) van en naar dit bedrijf.

3. Doelstelling verkeersbesluit

Gelet op de Wegenverkeerswet zijn de volgende doelstellingen van het verkeersbesluit van toepassing:

-  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer.

4. Overwegingen

De Vaartweg, Roemer Visscherlaan en de Hooftlaan zijn woonstraten die binnen een 30-km/u-zone liggen. Het is niet gewenst dat grote en zware voertuigen door deze straten rijden. Dit past niet bij het karakter en de functie van deze straten (verblijfsgebied), het heeft een negatief effect op de leefbaarheid en leidt gegeven de beschikbare ruimte ook tot verkeersonveilige situaties.

Op kruispunten wordt schade gereden omdat hier te weinig ruimte beschikbaar is om de draai te kunnen maken.

Het voornemen om een lengtebeperking in te stellen is afgestemd met het bedrijf voor loodgietersbenodigdheden.

5. Overleg politie

Gelet op de BABW heeft overleg met de politie plaats gevonden.

6. Bekendmaking

Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de gemeente Gooise Meren.

7. Besluit

Op grond van de overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een lengtebeperking voor voertuigen in te stellen door het plaatsen van de borden C17 (10 meter) zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990 bij de volgende drie kruispunten:

- Brediusweg – Vaartweg; - Brediusweg – Hooftlaan (tegenover de Constantijn  Huijgenslaan);

- Brediusweg – Hooftlaan (tegenover de woning met het adres Brediusweg 20).

Tekening

Bij dit verkeersbesluit is geen tekening gemaakt waarop de maatregelen staan weergegeven.

 

Bussum, 17 oktober 2018

 

namens Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Dhr. K. Iskender

Adjunct-afdelingshoofd Mens en Omgeving

 

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, postbus 6000, 1400 HA Bussum. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar heeft geen opschortende werking van het besluit. Indien er sprake is van onverwijlde spoed, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te laten treffen. U kunt dit verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats heeft. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.