Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertStaatscourant 2018, 57709OverigBeoordeling aanmeldingsnotitie MER Kruisvennendijk 26 A, 6035 RT  Ospel

Logo Nederweert

Volgens categorie 14 van onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage geldt de m.e.r.-beoordelingsplicht bij het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een inrichting bestemd voor het fokken, mesten of houden van dieren, als het gaat om 2.000 of meer plaatsen voor vleesvarkens, maar minder dan 3.000 plaatsen voor vleesvarkens. Er moet dan worden nagegaan of er zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor een Milieu Effect Rapport nodig is.

Volgens artikel 7.17 van de Wet milieubeheer hebben burgemeester en wethouders van Nederweert besloten dat voor onderstaande activiteit geen Milieu Effect Rapport nodig is, omdat er zich geen ‘bijzondere omstandigheden’ voordoen die om het opstellen van een Milieu Effect Rapport vragen:

  • 1.

    DE WIT AGRI OSPEL B.V., Kruisvennendijk 26 A, 6035 RT Ospel voor het voornemen tot het veranderen van een varkens- en rundveehouderij gelegen Kruisvennendijk 26 A, 6035 RT Ospel. Het voornemen heeft in hoofdzaak betrekking op het realiseren van een nieuwe stal. 

U kunt het besluit tijdens openingsuren inzien van 12 oktober tot en met 22 november 2018 bij de Centrale Klantenbalie van de gemeente Nederweert, Raadhuisplein 1 in Nederweert of op onze website www.nederweert.nl 

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is bovengenoemd besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij het besluit de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Nederweert, 9 oktober 2018

Burgemeester en wethouders voornoemd