Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Haarlemmerliede en SpaarnwoudeStaatscourant 2018, 57636VergunningenVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Amsterdamsestraatweg 10 te Halfweg voor een gebruiksvergunning brandveilig gebruik. Verzenddatum 5 oktober 2018. Zaaknummer 2807819. OLO-nummer 2985783

Logo Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beroep

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen zes weken, een dag na de verzenddatum van het besluit, ter inzage in het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. Voor de openingstijden en voor het maken van een afspraak kunt u terecht op de website van de gemeente.

Tijdens de periode van terinzagelegging kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door:

 

 • 1.

  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

 • 2.

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;

 • 3.

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbesluit;

 • 4.

  degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht (alleen indien het besluit is gewijzigd t.o.v. het ontwerp).

 

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

 

Het beroepsschrift moet worden ingediend bij

Rechtbank Noord-Holland,

sector Bestuursrecht,

postbus 1621,

2003 BR Haarlem.

 

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan:

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland,

sector Bestuursrecht,

postbus 1621,

2003 BR Haarlem.

Met DigiD –beroep instellen en/of een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

Bij het besluit ligt in dit geval ook ter inzage het besluit van de gemeenteraad tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen. Binnen dezelfde periode kan een ieder een beroepschrift indienen tegen het besluit van de gemeenteraad bij de Rechtbank Noord-Holland. Dat kan op dezelfde wijze als hiervoor is omschreven.