Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2018, 57593Ruimtelijke plannenVaststelling inpassingsplan PAS-maatregelen Stelkampsveld

Logo Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat Provinciale Staten op 26 september 2018 het inpassingsplan PAS-maatregelen Stelkampsveld hebben vastgesteld. Het inpassingsplan ligt ter inzage van donderdag 11 oktober 2018 tot en met donderdag 22 november 2018. Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het inpassingsplan.

 

Achtergrond

Het inpassingsplan ‘PAS-maatregelen Stelkampsveld maakt het uitvoeren van zogeheten PAS-herstelmaatregelen in het Natura 2000 gebied Stelkampsveld mogelijk. Deze maatregelen hebben tot doel de effecten van stikstof op het Natura 2000 gebied te verminderen. Daarnaast maakt het plan het toekomstig gebruik van de percelen als natuurgebied mogelijk.

 

Wijzigingen in het inpassingsplan

Het inpassingsplan is - mede naar aanleiding van ontvangen zienswijzen - op onderdelen beperkt gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan. Welke wijzigingen zijn aangebracht, is terug te lezen in de Zienswijzennota (bijlage 9) bij het inpassingsplan.

 

Inpassingsplan ter inzage

Het inpassingsplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 11 oktober 2018 tot en met donderdag 22 november 2018.

Digitaal

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9925.PASStelkampsveld-VST1

Op papier

U kunt de stukken ook tijdens werkdagen inzien bij:

  • Provincie Gelderland, receptie Huis der Provincie Markt 11 te Arnhem

  • Gemeentehuis van Lochem, ter inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem.

Informeer bij de desbetreffende instanties naar de actuele openingstijden.

 

Instellen beroep

Van vrijdag 12 oktober 2018 tot en met donderdag 22 november 2018 kunnen belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het inpassingsplan. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend over het ontwerp-inpassingsplan. Heeft een belanghebbende geen zienswijze ingediend, dan kan alleen beroep worden ingesteld als redelijkerwijs niet verweten kan worden dat geen zienswijze over het ontwerp-inpassingsplan is ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er in het (definitieve) inpassingsplan wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan.

Het beroep kan worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA ’s Gravenhage

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  • naam en adres;

  • datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is;

  • de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een DigiD vereist.

 

Voorlopige voorziening

Het inpassingsplan treedt op vrijdag 23 november 2018 in werking. Degene die beroep instelt, kan de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenoemde voorlopige voorziening te treffen, indien er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het inpassingsplan opgeschort totdat de rechter hierover een besluit heeft genomen.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan:

Raad van State

t.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA ’s Gravenhage

 

Griffierecht

Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op www.raadvanstate.nl.

 

Crisis- en herstelwet

Op het besluit over het inpassingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

  • de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen (ofwel de argumenten die u tegen het inpassingsplan inbrengt);

  • het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend; en

  • de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State doet in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak over eventueel ingestelde beroepen tegen het inpassingsplan.

 

Meer informatie

Heeft u vragen? Voor meer informatie over het project of de procedure kunt u contact opnemen met het Provincieloket, 026 359 9999.

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland