Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2018, 57562VergunningenVerleende omgevingsvergunning met beroepsmogelijkheid voor het bouwen van een woning - Noordakker 1 te Roelofarendsveen - W20170094

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken ingevolge artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Op 2 oktober 2018 is de omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning met de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan Braassemerland op het perceel Noordakker 1 te Roelofarendsveen.

De omgevingsvergunning is ten opzichte van het ontwerpplan ongewijzigd verleend.

Vanaf donderdag 11 oktober 2018 t/m woensdag 21 november 2018 liggen de verleende omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis (Westeinde 1 in Roelofarendsveen). U bent welkom om de stukken in te zien gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, of op afspraak. U kunt de ruimtelijke onderbouwing ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met de code NL.IMRO.1884.ROBNOORDEINDE92-VAS1.

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank ’s Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking; hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde rechtbank. Een afschrift van het ingediende beroepschrift moet meegestuurd worden.

De verleende omgevingsvergunning treedt in werking op vrijdag 23 november 2018, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze klantadviseurs, tel. (071) 332 72 72, e-mail info@kaagenbraassem.nl.