Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) zonnepark Zuidbroek

Logo Midden-Groningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben verleend:

 

Voor: Oprichten van een zonnepark (Zonnepark Zuidbroek) met de daarbij behorende bouwwerken in afwijking van het bestemmingsplan, met een instandhoudingstermijn van maximaal 30 jaar.

 

Locatie: Percelen, gelegen ten westen van Omtaweg 4, 9636 EM Zuidbroek (Van der Valk Hotel), enerzijds begrensd door de rijksweg A7, en anderzijds door de gaswinlocatie Spitsbergen (NAM). De betreffende percelen zijn kadastraal bekend: Burgerlijke gemeente Midden-Groningen, kadastrale gemeente Zuidbroek, sectie F, perceelnummers 297, 487, 489, 634, 635, 893 en 895;

 

Activiteiten:

Bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 onder a Wabo);

Werk of werkzaamheden uitvoeren (art. 2.1 onder b Wabo);

Gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is daarmee niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

Inzage

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken kunnen vanaf 4 oktober 2018 gedurende 6 weken door een ieder ingezien worden bij de receptie van het gemeentehuis. Tevens zijn de stukken te raadplegen op de website van de gemeente Midden-Groningen (www.midden-groningen.nl) en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

a. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht;

b. de adviseurs(s) die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;

c. belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht naar aanleiding van het ontwerpbesluit;

 

Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Tijdens de beroepschriftprocedure is het besluit geldig. De uitvoering van het besluit kan uw belangen schaden. Om dit te voorkomen kunt u de rechter schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening is

een speciale regeling voor de periode dat het beroepschrift nog in behandeling is. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland treft een voorlopige voorziening als die, gelet op de betrokken belangen, direct nodig is. Het adres waar u een verzoek om voorlopige voorziening kunt doen is: rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

 

U kunt het beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Inwerkingtreding

Deze vergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn (zes weken vanaf de dag dat het ter inzage is gelegd). Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt deze vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, telefoonnummer (0598) 37 37 37.

Naar boven