Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2018, 57053VergunningenOntwerp wijzigingsplan Vriezekoop 2 (WP20180003) gecoördineerd met de ontwerp omgevingsvergunning voor het splitsen van een woning, de aanleg van een uitweg en de aanleg van een toegangsweg - Vriezekoop 2 en 2a te Leimuiden (W2018/139)

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken het volgende bekend. Op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerp wijzigingsplan Vriezekoop 2 ter inzage. Op grond artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ligt de ontwerp omgevingsvergunning met de activiteiten bouwen, werk of werkzaamheden uitvoeren en uitrit aanleggen of veranderen voor het splitsen van een woning, de aanleg van een uitweg en de aanleg van een toegangsweg op het perceel Vriezekoop 2 en 2a te Leimuiden ter inzage.

Locatie van het wijzigingsplan

Het plan betreft een wijzigingsplan in het kader van de ruimte voor ruimte regeling, zoals opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Oost. Kassen, opstallen, bedrijfsbebouwing en de sierteeltbestemming worden gesaneerd. In ruil daarvoor wordt de bestaande bedrijfswoning en de reeds aanwezige rustende boerwoning bestemd als zelfstandige woning.

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien

Het ontwerp wijzigingsplan Vriezekoop 2 en de ontwerp omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 11 oktober 2018 tot en met woensdag 21 november 2018 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Inzage is mogelijk gedurende de openingstijden, of op afspraak.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook digitaal inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het ID-nummer NL.IMRO.1884.WPVRIEZEKOOP2-ONT1.

Indienen van zienswijzen

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij het college van burgermeester en wethouders kenbaar maken. De zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan moeten worden gericht aan het college van burgermeester en wethouders van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. In uw reactie moet u duidelijk uw naam en adres vermelden, en aangeven dat het over het ontwerp wijzigingsplan gaat.

De zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen onder vermelding van het kenmerk W2018/139.

Het college heeft, gelet op het bepaalde in de Coördinatieverordening, op 2 oktober 2018 besloten om een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te doen plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. van Breukelen of een van onze klantadviseurs, tel. (071) 33 27 272, e-mail info@kaagenbraassem.nl.