Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ElburgStaatscourant 2018, 57003Instelling gemeenschappelijke regelingenMeervoudige Centrumregeling Noord-Veluwe

Logo Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

Gezien het uitvoeringsplan “Samenwerking Noord-Veluwe”, vastgesteld door de deelnemende gemeenten in juli 2017;

Gelet op het bepaalde in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de verkregen toestemming van de raad van de gemeente Elburg op 27 september 2017.

BESLUIT:

tot het treffen van de meervoudige Centrumregeling Noord-Veluwe, de regeling komt te luiden als volgt:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Ambtelijk secretaris: de functionaris die ondersteunende werkzaamheden verricht voor de regiegroep en het secretarissenoverleg, zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling;

 • b.

  Colleges: de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten;

 • c.

  Deelnemende gemeenten: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten;

 • d.

  Gastgemeente: de deelnemende gemeente die een taak door de gastheergemeente laat uitvoeren door personen werkzaam bij de gastheergemeente;

 • e.

  Gastheergemeente: de deelnemende gemeente die voor gastgemeenten taken uitoefent zoals bedoeld artikel 8, vierde lid, van de wet;

 • f.

  Portefeuillehouder: bestuurlijke vertegenwoordiger van een deelnemende gemeente;

 • g.

  Regiegroep: overleg van burgemeesters van de deelnemende gemeenten

 • h.

  Takenoverzicht: overzicht van taken waarop deelnemende gemeenten samenwerken, zoals bedoeld in artikel 4 van deze regeling;

 • i.

  Secretarissenoverleg: overleg van gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten;

 • j.

  Taak: (deel van) een strategische of beleidsmatige taak van een gemeente

 • k.

  Wet: Wet gemeenschappelijke regelingen.

Paragraaf 2 Belang en centrumconstructie

Artikel 2 Belang

De aan deze regeling deelnemende gemeenten werken onderling samen ten behoeve van een meer effectieve en doelmatige uitvoering van strategische en beleidsmatige taken van de deelnemende gemeenten.

Artikel 3 Strategische agenda

De colleges van de aan de regeling deelnemende gemeenten stellen, de raden gehoord, een strategische agenda vast met unieke opgaven voor de Noord-Veluwe, die de grenzen van reguliere beleidsdomeinen en van het schaalniveau van de Noord-Veluwe overstijgen.

Artikel 4 Gastheergemeente

 • 1.

  Een deelnemende gemeente kan voor een of meerdere taken als gastheergemeente fungeren.

 • 2.

  De colleges wijzen de gastheergemeente aan.

 • 3.

  In het Takenoverzicht is vastgelegd voor welke taak een deelnemende gemeente is aangewezen als gastheergemeente en welke gemeenten hiervoor gastgemeenten zijn.

Paragraaf 3 Taken

Artikel 5 Taken

 • 1.

  Het college van een gastgemeente kan aan het college van een gastheergemeente taken opdragen ter verwezenlijking van het belang zoals vastgelegd in artikel 2.

 • 2.

  De taken die krachtens lid 1 worden opgedragen, worden in het Takenoverzicht opgenomen.

 • 3.

  Het college van een gastgemeente kan deelname aan een taak beëindigen per 31 december van het jaar volgend op het jaar dat het college van de gastgemeente dit kenbaar maakt aan het college van de gastheergemeente.

 • 4.

  Een gastheergemeente kan de gemeenten verzoeken een andere gastheergemeente aan te wijzen. Op voorstel van de oude en nieuwe gastheergemeenten regelen de colleges de gevolgen.

Artikel 6 Takenoverzicht

 • 1.

  Het Takenoverzicht maakt deel uit van deze regeling en wordt door de colleges bij afzonderlijk besluit vastgesteld of gewijzigd.

 • 2.

  Het Takenoverzicht wordt actueel gehouden.

Artikel 7 Kosten - Verrekenregel

 • 1.

  Wanneer een gastheergemeente ten behoeve van een in het Takenoverzicht opgenomen taak kosten maakt of inkomsten van derden ontvangt, is de gastheergemeente tevens belast met de administratie en voorfinanciering van deze gemeenschappelijke kosten en externe inkomsten.

 • 2.

  De verantwoordelijk portefeuillehouder van een gastheergemeente stelt jaarlijks per taak in overleg met de gastgemeenten een beknopt uitvoeringsplan op, met daarbij een begroting van de kosten voor de uitvoering van de taak.

 • 3.

  De colleges stellen een ‘notitie verrekening kosten samenwerking Noord-Veluwe’ vast. Deze notitie bevat de regels over verrekening van kosten van de uitvoering van taken en bevat regels over de vergoeding van kosten die ontstaan bij beëindiging van de afname van een taak door een gastgemeente, zoals bedoeld in artikel 5, lid 3.

 • 4.

  De gastheergemeente brengt op basis van verrekenregels de gastgemeenten de kosten voor de taak in rekening. Het secretarissenoverleg kan besluiten de rekeningen tussen de verschillende gastheer- en gastgemeenten onderling te verrekenen.

 • 5.

  De gastheergemeente verantwoordt de inzet van de middelen jaarlijks achteraf aan de gastgemeenten. Op basis van de verantwoording vindt nacalculatie van de kosten plaats.

Paragraaf 4 Bestuurlijk en ambtelijk overleg

Artikel 8 Bestuurlijke afstemming

 • 1.

  De portefeuillehouders stemmen onderling af over de beoogde resultaten en de uitvoering van taken.

 • 2.

  De portefeuillehouder van de gastheergemeente roept het overleg van portefeuillehouders bijeen.

 • 3.

  De portefeuillehouders bepalen in onderling overleg de te hanteren werkwijze.

Artikel 9 Regiegroep

 • 1.

  De Colleges stellen een bestuurlijk platform in, genaamd regiegroep.

 • 2.

  De regiegroep is een adviesorgaan en klankbord voor de colleges aangaande de samenwerking.

 • 3.

  De regiegroep is samengesteld uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De burgemeester van Harderwijk is voorzitter.

 • 4.

  De regiegroep volgt maandelijks de ontwikkelingen van de samenwerking, peilt de aanwezigheid van het benodigd bestuurlijk draagvlak en bevordert waar nodig de bestuurlijke binding bij de deelnemende gemeenten.

Artikel 10 Secretarissenoverleg

 • 1.

  Er is een secretarissenoverleg, bestaande uit de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten. Het secretarissenoverleg wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

 • 2.

  Het secretarissenoverleg is een afstemmingsorgaan voor de ambtelijke inzet vanuit de deelnemende gemeenten. Het overleg heeft tot doel de ontwikkelingen in de ambtelijke inzet voor de regionale samenwerking af te stemmen en de ambtelijke inzet en de communicatie binnen de gemeentelijke organisatie te coördineren.

Artikel 11 Ambtelijk secretaris

 • 1.

  De regiegroep wijst uit een van de ambtelijke organisaties van de deelnemende gemeenten een ambtelijk secretaris aan die tot taak heeft:

  • a.

   Het opstellen van agenda voor en verslagen van de bijeenkomsten van de regiegroep en het secretarissenoverleg;

  • b.

   Het actualiseren van het Takenoverzicht.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris draagt zorg voor het archiveren van ten minste de documenten die voortvloeien uit en betrekking hebben op zijn taken zoals genoemd in het eerste lid.

  • a.

   Ten aanzien van de zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden van de regiegroep, alsmede ten aanzien van het toezicht op het beheer zijn de voorschriften van de gemeente Putten van overeenkomstige toepassing;

  • b.

   De aan de uitvoering van dit lid verbonden kosten komen ten laste van de gemeente Harderwijk, die deze conform artikel 7 verdeeld over de deelnemende gemeenten;

  • c.

   Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden is het Gemeentearchief Putten de archiefbewaarplaats.

Paragraaf 5 Wijziging, toetreding, uittreding, opheffing

Artikel 12 Wijziging

 • 1.

  Voor wijziging van deze regeling is instemming vereist van de colleges.

 • 2.

  De gemeenteraden van de deelnemende gemeente dienen, op grond van artikel 1 tweede lid van de wet, toestemming te geven voor wijziging van de regeling en toetreding tot de regeling zoals bedoeld in artikel 13, eerste lid.

 • 3.

  Het bepaalde in artikel 14, leden 2 en 3, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Toetreding

 • 1.

  Toetreding tot deze regeling door andere bestuursorganen is mogelijk.

 • 2.

  Het bepaalde in artikel 14, leden 2 en 3, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14 Uittreding en opheffing

 • 1.

  Een deelnemende gemeente kan te allen tijde uittreden uit deze regeling.

 • 2.

  De regeling wordt opgeheven door een gelijkluidend besluit van de colleges.

 • 3.

  De Colleges regelen per taak de gevolgen van uittreding en opheffing.

 • 4.

  De financiële gevolgen van uittreding en opheffing worden gebaseerd op de verdeelsleutels zoals die zijn opgenomen in de op grond van artikel 7 genoemde verrekenregels.

Paragraaf 6 Slotbepalingen

Artikel 15 Duur, inwerkingtreding

 • 1.

  De gemeenschappelijke regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  De regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op die waarop de regeling is bekend gemaakt.

 • 3.

  Het college van de gemeente Putten:

  • a.

   zendt de regeling aan gedeputeerde staten van provincie Gelderland zoals bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de wet;

  • b.

   maakt de regeling tijdig bekend door kennisgeving van de inhoud in de Staatscourant zoals bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de wet.

Artikel 16 Geschillen

 • 1.

  Voordat over een geschil, als bedoeld in artikel 28 van de wet, de beslissing van gedeputeerde staten wordt ingeroepen, legt de Regiegroep het geschil voor aan een geschillencommissie.

 • 2.

  De commissie, genoemd in lid 1 wordt als volgt samengesteld:

  • a.

   één lid aan te wijzen door de colleges van de deelnemende gemeenten die in geschil zijn;

  • b.

   één lid, aan te wijzen door de Regiegroep;

  • c.

   één lid, aan te wijzen door de leden, bedoeld onder a. en b., met dien verstande, dat bij het ontbreken van overeenstemming tussen hen gedeputeerde staten dat lid aanwijzen.

 • 3.

  De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen.

 • 4.

  De geschillencommissie brengt advies uit over de mogelijkheden om partijen tot overeenstemming te brengen.

Artikel 17 Evaluatie

 • 1.

  De Regiegroep evalueert uiterlijk twee jaar na inwerkingtreding en daarna iedere vier jaar de samenwerking op basis van deze meervoudige centrumregeling.

 • 2.

  De Regiegroep informeert de Colleges over de uitkomsten van de evaluatie.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Meervoudige centrumregeling Noord-Veluwe.

Aldus besloten door het college van burgemeester van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 24 oktober 2017

de voorzitter, de secretaris,

Ir. J.N. Rozendaal J.K.C. van der Jagt.