Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2018, 56973Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Meanderpark, locatie Martinbaan 2-4 en Structuurbaan 40 (artikel 3.8 lid 4 Wro) en besluit hogere waarden Wet geluidhinder;

Logo Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 20 september 2018 (2018-271) het bestemmingsplan “Meanderpark”– NL.IMRO.0356.BPPW2017HER001-VA03 met bijbehorende stukken ongewijzigd heeft vastgesteld. Voor dit bestemmingsplan hebben burgemeester en wethouders op 21 september 2018 hogere waarden voor de geluidbelasting vastgesteld vanwege de geluidzone van het industrieterrein ‘Plettenburg-De Wiers’ en in combinatie met de wegen Plettenburgerbaan, Martinbaan en Structuurbaan.

Het bestemmingsplan Meanderpark regelt de transformatie van het kantoorpand aan de Martinbaan 2-4 en Structuurbaan 20 naar maximaal 275 woningen, waarbij de kantoorbestemming wijzigt in een woonbestemming.

 

Het bestemmingsplan is vanaf 9 oktober 2018 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, op www.ropubliceer.nieuwegein.nl of analoog in te zien bij de receptiebalie op de eerste etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein. Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder is analoog in te zien.

Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder is tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan van 2 maart 2018 tot en 12 april 2018 ter inzage gelegd. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ingediend.

Tegen het besluit hogere waarden kan door:

een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken.

beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Tegen het bestemmingsplan kan door:

belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht

een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken;

een belanghebbende tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht (er zijn geen wijzigingen aangebracht).

beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder loopt de beroepstermijn van het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder tegelijk en gezamenlijk met de beroepstermijn voor het bestemmingsplan. De beroepstermijn start op de dag nadat het bestemmingsplan ter inzage is gelegd en bedraagt 6 weken.

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d. de gronden van het beroep (de motivering).

 

Als binnen bovenvermelde termijn geen beroep wordt ingesteld, verkrijgt het bestemmingsplan onherroepelijke status.

Tevens kan door diegene die beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Nieuwegein, 8 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein.