Mededeling inzake de schorsing door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van de aanwijzing van de Stint als een bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de toelating tot het Nederlandse verkeer

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft bij beschikking van 1 oktober 2018 de eerdere aanwijzing van bromfietsen van het merk Stint als een bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 geschorst.

De toenmalige Minister van Infrastructuur en Milieu had bij beschikking van 14 november 2011 bromfietsen van het merk Stint die voldoen aan hoofdstuk 5, afdeling 6, paragraaf 13, van de Regeling voertuigen aangewezen als bromfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994. Het gevolg van deze aanwijzing was dat deze bromfietsen in het Nederlandse verkeer gebruikt mochten worden conform de regels die voor deze voertuigen en hun bestuurders gelden.

Inmiddels heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport, samen met de politie en het Nederlands Forensisch Instituut, naar aanleiding van het ongeval dat op 20 september 2018 in Oss plaatsvond een eerste verkennend technisch onderzoek uitgevoerd naar de Stint. De eerste bevindingen uit dit onderzoek zijn van dien aard dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het thans aangewezen acht de aanwijzing voor onbepaalde tijd te schorsen.

Informatie over de schorsing van de aanwijzing van de Stint is te verkrijgen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de directie Wegen en Verkeersveiligheid, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Naar boven