Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OmmenStaatscourant 2018, 56705VergunningenOntwerpbeschikking Omgevingsvergunning met projectbesluit Markt 55 te Ommen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Logo Ommen

Burgemeester en wethouders van Ommen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning met projectbesluit (artikel 2.1, lid 1 sub a en c en artikel 2.12, eerste lid, sub a, onderdeel 3 Wabo) te verlenen voor:

  • 1.

    Het bouwen van een cafetaria op het perceel Markt 55 te Ommen

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 11 oktober 2018, gedurende zes weken tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, ter inzage. Tot en met woensdag 21 november 2018 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan tijdens genoemde termijn een afspraak worden gemaakt bij de Publieksdienst, telefoon 14 0529. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Ommen, 10 oktober 2018