Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 5663

Gepubliceerd op 31 januari 2018 09:00Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 25 januari 2018, nr. WJZ / 17202847, tot wijziging van de Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015 in verband met aanpassing van de uurtarieven

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 vervalt.

B

De bijlage, behorende bij artikel 2, tweede lid, komt te luiden:

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID

Uurtarieven begroting 2018

Loonschaal 4

81

Loonschaal 5

84

Loonschaal 6

87

Loonschaal 7

91

Loonschaal 8

99

Loonschaal 9

107

Loonschaal 10

114

Loonschaal 11

122

Loonschaal 12

130

Loonschaal 13

140

Loonschaal 14

150

Loonschaal 15

160

Loonschaal 16

170

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 januari 2018

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

1. Aanleiding en inhoud regeling

Deze regeling wijzigt de Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015. Met die regeling worden vergoedingen vastgesteld die ondernemingen of rechtspersonen op uniforme wijze verschuldigd zijn voor het afnemen van producten die geleverd worden door de Kamer van Koophandel. Artikel 34, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel geeft hier een wettelijke basis voor.

De producten en de daarbij behorende vergoedingen zijn vastgelegd in artikel 2, eerste lid, van de regeling. Voor de uitvoering van de wettelijke taken door de Kamer van Koophandel op grond van de artikelen 5, 24 tot en met 28, eerste lid, 30 en 31 wordt een uurtarief gerekend. De tarieven zijn opgenomen in de bijlage behorende bij artikel 2, tweede lid. Met deze wijzigingsregeling zijn de uurtarieven opnieuw vastgesteld op basis van de begroting van de Kamer van Koophandel voor 2018.

Tot nu toe werden de uurtarieven per afdeling van de Kamer van Koophandel vastgesteld. Om aansluiting te vinden bij het Handboek Financiële informatie en Administratie Rijksoverheid (Hafir), is besloten om per 2018 één tarief te hanteren per loonschaal. Artikel 1, waarin de begripsbepalingen met betrekking tot de verschillende afdelingen zijn opgenomen, komt daarom te vervallen.

2. Regeldruk

Tarieven vallen niet onder de definitie van regeldruk. Derhalve is hier geen sprake van administratieve lasten voor bedrijven of burgers en evenmin van inhoudelijke nalevingskosten.

3. Notificatie

De regeling is conform Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (de Dienstenrichtlijn, PbEU 2006, L 376/36) voorgelegd aan de Europese Commissie. Het gaat om de kennisgeving van het vaststellen van vaste minimum- en maximumtarieven in de zin van artikel 15, tweede lid, onder g, van de Dienstenrichtlijn. Voor die kennisgeving geldt dat de notificatie uiterlijk na de vaststelling van de regeling dient te geschieden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl