Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2018, 56571Verkeersbesluiten2018-10-01 Oosterspoorbaan, Oost, Trambaan, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

Logo Utrecht

Kenmerk: 5203279

 

Betreft: het intrekken c.q. vaststellen van diverse verkeersmaatregelen

 

Burgemeester en Wethouders van Utrecht;

overwegende,

dat

het gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken, c.q. vast te stellen;

dat

de hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;

dat

met deze verkeersmaatregel de veiligheid op de weg en/of beschermen van de weggebruikers en passagiers verzekerd wordt;

dat

in het kader van het project Traminfrastructuur Uithoflijn en de definitieve inrichting van de wegen verband houdende met de Uithoflijn er ter bevordering van de verkeersveiligheid en de doorstroming diverse verkeersmaatregelen genomen worden, waaronder deze;

dat

bij de aanleg van de nieuwe tramlijn vanaf het Centraal Staton naar de Uithof op een aantal plaatsen mogelijkheden gecreëerd zijn voor onderhoudsvoertuigen en hulpddiensten deze tramlijn te benaderen;

dat

deze verkeersmaatregel nodig is om te voorkomen dat andere voertuigen dan onderhoudsvoertuigen en hulpdiensten de trambaan oprijden;

dat

er overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de politie in de gemeente Utrecht over de hierna te noemen verkeersmaatregelen;

gelet

op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

op het besluit van de raad dezer gemeente van 12 oktober 1995 waarbij aan Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid is opgedragen tot het nemen en uit laten voeren van maatregelen als bedoeld in de WVW 1994 (het RVV 1990 en BABW inbegrepen);

 

Besluiten:

met ingang van 5 oktober 2018 in de hierna volgende locatie de aangegeven verkeersmaatregelen in te trekken c.q. vast te stellen:

Oost

Oosterspoorbaan (ter hoogte van het einde van de straat, hek richting Traminfrastructuur Uithoflijn)

Vaststellen: Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van trams (F15) met het onderbord “Toegestaan onderhoudsvoertuigen en hulpdiensten”

 

F15

 

 

Utrecht, 1 oktober 2018

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

namens dezen:

 

Mw H. Zijlstra

Gildemeester/Manager Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid

Ontwikkelorganisatie Ruimte

 

Gepubliceerd op 4 oktober2018 in de Staatscourant.

 

Nadere informatie met betrekking tot de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen kan worden verkregen bij Ontwikkelorganisatie Ruimte, Gilde Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid, Coördinator Verkeersbesluiten (mw R.H. Kottenhagen-Spin, telefoon 030 - 286 4426 of per mail r.kottenhagenspin@utrecht.nl).

 

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift dient u in ieder geval het volgende te vermelden: uw naam en adres, de datum, een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent, een omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Wij adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. De gemeente neemt bezwaarschriften per e-mail niet in behandeling.

Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant indienen.