Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 56418VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tot aanpassing van het kruispunt Atoomweg-Hoendiep

Logo Groningen

Kenmerk: 7083981

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15 van de WVW dient in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

1. de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

2. maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer  over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

 

Motivering

Om het kruispunt Atoomweg-Hoendiep veiliger te maken voor overstekende fietsers wordt het kruispunt heringericht. De (brom)fietsoversteek op de noordelijke tak van het kruispunt (Atoomweg) wordt verhoogd en er worden voor en na de (brom)fietsoversteek markeringen aangebracht om weggebruikers op de (brom)fietsoversteek te attenderen. Tevens worden er pijlen op de (brom)fietsoversteek aangebracht welke duidelijk maken dat de fietsers van beide richtingen kunnen komen. Daarnaast wordt een bord G12A enkele meters verplaatst.

Op het (brom)fietspad aan de noordelijke zijde van het kruispunt Atoomweg-Hoendiep worden enkele meters voor en na de (brom)fietsoversteek drempels aangelegd inclusief markeringen, om de snelheid van (brom)fietsers te verlagen.

De voetgangersoversteekplaats op de westelijke tak van het kruispunt (Hoendiep) wordt verwijderd, waardoor voetgangers geen voorrang meer hebben bij het oversteken. Op de westelijke en oostelijke tak van het kruispunt (Hoendiep) wordt een (brom)fietsoversteek aangelegd. Op de (brom)fietsoversteken worden haaientanden aangebracht en worden borden B6 geplaatst, waardoor voorrang moet worden verleend aan bestuurders op de kruisende weg (Hoendiep). Daarnaast worden op de zuidelijke tak van het kruispunt (Energieweg) fietsstroken aangelegd en worden borden G12A geplaatst, welke (brom)fietsers van/naar de Energieweg verplichten om de nieuwe (brom)fietsoversteken te gebruiken.

 

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen over te gaan tot:

1. het aanwijzen van twee fietsstroken (één aan elke zijde van de Energieweg) voor het kruispunt Atoomweg-Hoendiep, door middel van het aanbrengen van onderbroken markering in combinatie met het fietssymbool op het wegdek;

2. (brom)fietsoversteken:

a) het aanleggen van twee éénrichting (brom)fietsoversteken, één op de oostelijke tak van het kruispunt Atoomweg-Hoendiep en één op de westelijke tak van het kruispunt, waarop haaientanden worden aangebracht;

b) het plaatsen van twee borden B6 (verleen voorrang aan bestuurders kruisende weg), zoals opgenomen in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990), bij de westelijke fietsoversteek, waarvan één in de noordelijke berm van het Hoendiep komt, en één in de middenberm van het Hoendiep

c) het plaatsen van twee borden B6, zoals opgenomen in bijlage 1 RVV 1990, bij de oostelijke fietsoversteek, waarvan één in de zuidelijke berm van het Hoendiep komt en één in de middenberm van het Hoendiep;

d) het plaatsen van een bord G12A (verplicht fiets/bromfietspad), zoals opgenomen in bijlage 1 RVV 1990, bij de oostelijke fietsoversteek in de noordelijke berm van het Hoendiep;

3. het aanleggen van twee éénrichting (brom)fietspaden, één aan elke zijde van de Energieweg zuidelijk van het kruispunt Atoomweg-Hoendiep, en twee borden G12A (verplicht fiets/bromfietspad), zoals opgenomen in bijlage 1 RVV 1990, in de bermen ten zuiden van het kruispunt Atoomweg-Hoendiep, één aan elke zijde van de Energieweg zuidelijk van het kruispunt Atoomweg-Hoendiep;

4. het opheffen van de voetgangersoversteekplaats op de westelijke tak van het kruispunt Atoomweg-Hoendiep, door het verwijderen van vier borden L2 (voetgangersoversteekplaats), zoals opgenomen in bijlage 1 RVV 1990, en de daarbij horende markering;

5. het verwijderen van een bord G12A (verplicht fiets/bromfietspad), zoals opgenomen in bijlage 1 RVV 1990, naast het (brom)fietspad aan de noordzijde van het kruispunt Atoomweg-Hoendiep en het (her)plaatsen van bord G12A enkele meters verderop in oostelijke richting.

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp