Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelftStaatscourant 2018, 56416VergunningenOmgevingsvergunning voor het project ‘Omgevingsvergunning Mercuriusweg 1’, Delft

Logo Delft

Burgemeester en wethouders van Delft maken bekend, dat zij een omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben verleend voor het project  ‘Omgevingsvergunning Mercuriusweg 1’.

Het plan betreft het realiseren van 71 nieuwbouwappartementen met parkeerplaats op de locatie Mercuriusweg 1 te Delft.

 

Terinzagelegging en inloopavond

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 oktober 2018 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij het KCC van de gemeente Delft.

Het besluit en de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt u lezen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0503.OV0020-1001.

Inloopavond: donderdag 18 oktober 2018 van 17:30 tot 19:00 uur op de locatie IPSE aan Mercuriusweg 1 te Delft.

 

Beroepsmogelijkheid

Tijdens de inzagetermijn bestaat de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Den Haag, sector bestuursrechtspraak, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die:

  • -

    tijdig tegen het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren hebben gebracht bij het college;

  • -

    aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen bij het college naar voren te brengen.

 

Op bovengenoemde besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat alle beroepsgronden binnen de beroepstermijn bekend moeten zijn. Het is niet toegestaan buiten de termijn nog (aanvullende) beroepsgronden aan te voeren.

 

Het besluit treedt in werking op de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (zes weken) is verstreken. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het beroepschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Wanneer u een voorlopige voorziening heeft aangevraagd, treedt het besluit niet in werking voordat op uw verzoek is beslist.

 

Een voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u ook beroep heeft ingesteld. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stadswinkel via telefoonnummer 14015 of via www.delft.nl