Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 56190

Gepubliceerd op 3 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuidas - Kop Zuidas 2018, vaststelling bijbehorende hogere waarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikelen 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 19 september 2018 het bestemmingsplan Zuidas – Kop Zuidas 2018 vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Bij besluit van 17 juli 2018 hebben burgemeester en wethouders van Amsterdam op grond van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh), in relatie tot het bestemmingsplan, besloten tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in deze wet.

Bestemmingsplan

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Europaboulevard aan de westzijde, de President Kennedylaan aan de noordzijde, aan de oostzijde door de Graafschapsstraat, de Soetendorpstraat en de Zuidelijke Wandelweg, aan de zuidoostelijke kant door de Kleine Wetering en aan de zuidwestzijde door de Rijksweg A10. De geldende planologische regimes voorzien niet in de gewenste ontwikkeling van de zuidelijke punt van het plangebied en daarom wordt in een nieuw planologisch kader voorzien.

Het bestemmingsplan is deels conserverend van aard waarbij de geldende planologische situatie als zodanig is bestemd. Daarnaast bevat het bestemmingsplan een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van onder meer woningbouw, kantoren en diverse (kleinschalige) voorzieningen, zoals detailhandels-, maatschappelijke en horecavoorzieningen in de zuidelijke punt van het plangebied.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen zien, kort en bondig, op het mogelijk maken van ruimere mogelijkheden om geluidwerende voorzieningen aan te brengen bij de ontwikkeling van de kavels langs de A10, het opnemen van een minimaal in acht te nemen afstand tussen topvolumes binnen bestemming Wonen-2 en binnen de bestemming Gemengd-1 is de maximale bouwhoogte op een ondergeschikt deel van het bouwvlak gewijzigd. Voor een volledige lezing van de wijzigingen wordt verwezen naar de bijlage Nota van Wijzigingen bij de toelichting van het bestemmingsplan.

Exploitatieplan

Bij besluit van 19 september 2018 heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Hogere waarden

De voorkeursgrenswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wgh zullen ter plaatse van de kavels J, K (bestemming Gemengd-1) langs de Rijksweg A10 en ter plaatse van kavel L (Wonen-2) worden overschreden. Omdat geluid reducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere geluidwaarden vast te stellen voor een groot aantal woningen.

Ingevolge artikel 145 van de Wgh vangt de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het besluit tot vaststelling hogere waarden aan met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Tegelijk met het bestemmingsplan ligt daarom het besluit tot vaststelling hogere waarden Wgh ter inzage.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan Zuidas – Kop Zuidas 2018, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit tot vaststelling van hogere waarden liggen met bijbehorende stukken gelijktijdig ter inzage met ingang van 4 oktober 2018 op de hierna genoemde adressen, totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken:

 

Het bestemmingsplan Zuidas – Kop Zuidas 2018 met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1701BPGST-VG01.

 

Beroep

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 5 oktober 2018 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling hogere waarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen.  

 

Een belanghebbende kan met ingang van 5 oktober 2018 gedurende zes weken tevens beroep instellen tegen het besluit geen exploitatieplan vast te stellen, het besluit hogere waarden Wet geluidhinder.

 

Een beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

 

Crisis- en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas opgenomen in bijlage II (bijlage Aa, nummer 3). Op grond daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Op grond hiervan dienen alle beroepsgronden in het beroepschrift te worden opgenomen. Deze kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Daarnaast vindt er een versnelde behandeling van het beroep plaats.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit tot vaststelling hogere waarden treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ter attentie van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

 

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

 

   

Amsterdam, 3 oktober 2018

burgemeester en wethouders,

 

 

    

W.G.H.M. Rutten

Waarnemend gemeentesecretaris

 

 

 

F. Halsema

Burgemeester

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl