Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderStaatscourant 2018, 5585VerkeersbesluitenBurgemeester en wethouders van Den Helder zijn op grond van artikel 18, eerst lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het nemen van dit verkeersbesluit.

Logo Den Helder

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De Polderweg, tussen de Middenweg en de Krugerstraat wordt heringericht, waarbij langs de oostzijde van de weg een vrijliggend fietspad voor fietsverkeer in 2 richtingen wordt aangelegd. Hiermee sluit dit fietspad aan op het eerder aangelegde vrijliggende fietspad langs de Prins Hendriklaan. Daardoor hebben beide wegen nu een vrijwel eenduidige wijze van inrichting en hebben fietsers een eigen, veilige plaats op de weg.

Het herinrichtingsplan is besproken met belanghebbenden uit de buurt en plaatselijke belangenverenigingen zoals de Fietserbond en Veilig Verkeer Nederland. Het plan werd gesteund en daar waar mogelijk is met de opmerkingen en wensen van belanghebbenden rekening gehouden.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerst lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet, is het gewenst om het langs de oostzijde van de Polderweg gelegen fietspad aan te wijzen als verplicht fietspad. Hierin kan worden voorzien door plaatsing van borden G11 en G12 van bijlage I van het RVV 1990.

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd met de door de korpschef van de nationale politie gemachtigde verkeersadviseur. Deze heeft positief geadviseerd.

De genoemde wegen en weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Den Helder.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders:

 • 1.

  door plaatsing van borden G11 en G12 bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 het aan de oostelijk zijde van het gedeelte van de Polderweg, tussen de Middenweg en de Krugerstraat, aan te wijzen als verplicht fietspad;

 • 2.

  bovenstaande maatregel wordt uitgevoerd conform de bij de besluit opgenomen situatieschets.

Den Helder, 9 januari 2018

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

namens dezen,

de manager van de afdeling

Ruimte en Economie, H. Kaag-van der Boon

Bezwaar

Indien u meent, dat u door dit besluit rechtstreeks in uw belang bent getroffen dan kunt u bezwaar aantekenen bij het college van Burgemeester en Wethouders. In dat geval moet u binnen zes weken na verzending van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen.

Voor het indienen van het bezwaarschrift geldt onder meer als eis dat het tenminste bevat:

 • a.

  uw naam en adres;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van uw bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit.

Wanneer u van oordeel bent dat gelet op de in deze zaak betrokken belangen onverwijlde spoed een voorlopige beslissing op korte termijn vereist, kunt u gelijktijdig met het bezwaarschrift op grond van artikel 8:81 Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek daartoe indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor de behandeling door de Voorzieningenrechter van uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Zie ook: www.rechtspraak.nl